Munich Personal RePEc Archive

Items where Subject is "J - Labor and Demographic Economics > J8 - Labor Standards: National and International > J83 - Workers' Rights"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators Name | Language
Number of items at this level: 52.

Bulgarian

Стайков, Ивайло (2017): Правомощия на работодателя при престой в предприятието. Published in: Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2016 година , Vol. кн. 6, No. Година пета (2017): pp. 198-221.

Стайков, Ивайло (2018): Уредба на забраната за дискриминация в универсалните международноправни актове. Published in: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят”, организирана по повод 90-годишнината на проф. д-р Иван Владимиров, 27.10.2017 г. София: Издат. комплекс - УНСС (2018): pp. 499-509.

Стайков, Ивайло (2013): Религиозната толерантност и трудовото право. Published in: Норма (тематичен брой Право, религия, толерантност). ISSN 1314-5126. No. 8 (2013): pp. 86-101.

Стайков, Ивайло (2006): Тормоз на работното място - същност, последици и правна защита. Published in: Адвокатски преглед. ISSN 1313-7204 No. 4-5 (2006): pp. 9-19.

Стайков, Ивайло (2006): Право на информация на работника или служителя във връзка със защитата от дискриминация. Published in: Юбилеен сборник на Департамент „Право” посветен на 15 години на Нов български университет (2006): pp. 277-293.

Стайков, Ивайло (2005): Забраната за дискриминация в трудовите отношения и проблемът за равните възможности на жените и мъжете и на представителите на различни етнически групи. Published in: Административно правосъдие. ISSN 0861-5268 , Vol. VIII, No. 4, pp. 31-52 and No. 5, pp. 28-34 (2005)

Стайков, Ивайло (2012): Правото на вероизповедание през призмата на забраната за дискриминация в трудовите отношения. Published in: Юбилеен сборник от Международната научна конференция „Право, управление и медии през ХХІ век” по случай 20-годишнината на Правно-историческия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски”, 16-17.05.2012 г. Том І. Благоевград: УИ „Н. Рилски". ISBN 978-954-680-838-7. (2012): pp. 196-206.

Стайков, Ивайло (2015): Характеристика на правото на отпуск. Published in: Сборник доклади от научно-практическата конференция посветена на живота и делото на проф. д-р Георги Боянов, 21 ноември 2015 г., Юридически факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Русе: РУ „Ангел Кънчев“, ЮФ No. електронна книга на интернет адрес https://www.uni-ruse.bg/Faculties/YUF/SiteAssets/conferences/ (2015): pp. 72-83.

Стайков, Ивайло (2004): Забраната за дискриминация и трудовоправният институт на професионалната квалификация. Published in: Право без граници. ISSN 1312-0557, No. 1-2, приложение (2004): pp. 65-77.

Стайков, Ивайло (2011): Относно заемането на академичната длъжност „асистент“ по действащото законодателство. Published in: Световната криза и България – правни аспекти. Сборник с доклади от Национална научна конференция, гр. София, 6 декември 2010 г. С.: УИ „Стопанство”. ISBN 978-954-644-239-0 (2011): pp. 70-80.

Стайков, Ивайло (2011): Трудовоправни аспекти на Закона за развитието на академичния състав в Република България. Published in: Съвременното право – проблеми и тенденции. Сборник с доклади от Националната научно-практическа конференция по случай 20-годишнината на сп. „Съвременно право”, гр. София, 19 октомври 2010 г. София: Сиби. ISBN 978-954-730-662-2 (2011): pp. 347-367.

Стайков, Ивайло (2007): Антидискриминационни аспекти на колективното трудово договаряне. Published in: Правен преглед, ISSN 1310-9472 No. 1 (2007): pp. 90-104.

Стайков, Ивайло (2007): Процесуални права на синдикалните организации за защита от дискриминация в трудовите отношения. Published in: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІІ. 100 години трудово законодателство в България. София: УИ „Св. Кл. Охридски”. ISBN 978-954-07-2588-8 (2007): pp. 204-220.

Стайков, Ивайло (2009): Работа от разстояние – примери за споразумения на европейско секторно и междусекторно ниво и възможностите за въвеждането им в българското право. Published in: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІІІ. Трудовото законодателство на Европейския съюз и българската правна система. София: УИ „Св. Кл. Охридски”. ISBN 978-954-07-2736-3 (2009): pp. 72-87.

Стайков, Ивайло (2010): Прекъсване на ползването на платения годишен отпуск. Published in: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІV. В памет на проф. Любомир Радоилски. София: УИ „Св. Кл. Охридски”. ISBN 978-954-07-3047-9 (2010): pp. 95-107.

Стайков, Ивайло (2005): Забраната за дискриминация и задължението на работодателя да осигурява равни условия на труд (чл. 13, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията). Published in: Правата на човека. ISSN 1311-9516 , Vol. IX, No. 4 (2005): pp. 30-49.

Стайков, Ивайло (2020): Продължителност на неплатения отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда и начин за неговото броене. Published in: Бизнес и право. ISSN (print) 2603-3437; ISSN (online) 2603-3445 , Vol. III, No. 3 (2020): pp. 41-54.

Стайков, Ивайло (2014): Изменение на трудовото правоотношение по силата на закона (относно правната същност и прилагането на § 5, ал. 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за развитието на академичния състав в Република България). Published in: Юридическо списание на НБУ (Law Journal of New Bulgarian University). ISSN (online) 1314-5797 , Vol. IX, No. 4 (2014): pp. 18-44.

Стайков, Ивайло (2010): За тълкуването и процесуалните аспекти на прилагането на чл. 61, ал. 2 от Кодекса на труда (становище относно тълкувателно дело № 1 от 2010 г. на ОСГК на ВКС). Published in: Юридическо списание на Нов български университет (Law Journal of New Bulgarian University), съвместно издание на Департамент „Право” и Библиотеката на НБУ. ISSN (online) 1314-5797 , Vol. V, No. 3 (2010): pp. 74-92.

Стайков, Ивайло (2021): Международните трудови стандарти като фактор за преодоляване на социално-икономическите последици на пандемията COVID-19. Published in: Научни трудове на Университета за национално и световно стопанство. ISSN (print) 0861-9344; ISSN (online) 2534-8957 , Vol. LXI, No. 3 (2021): pp. 341-369.

Стайков, Ивайло (2021): International labour standards and The Republic of Bulgaria – a century of experience. Published in: TARAS SHEVCHENKO 6th International conference on social sciences, April 4-5, 2021, Kyiv, Ukraine. Proceedings book – Volume-4. Editor: Prof. Dr. Mykola Vaskiv. IKSAD Global Publications (3 May 2021): pp. 1407-1437.

Стайков, Ивайло (2021): The prohibition of discrimination in labour relations – regulation in universal international legal acts. Published in: AL FARABI Journal – 9th International Conference on Social Sciences, May 2-4, 2021, 'Nakhchivan' University, Azerbaijan. Full Text Book. Editors: Assoc. Prof. Ali Haşimov, Dr. Mehman Şabanov. By FARABI Publishing House – 2021.ISBN 978-625-7898-43-0 (12 May 2021): pp. 1153-1177.

English

Arceo-Gomez, Eva O. and Campos-Vázquez, Raymundo M. (2013): Race and Marriage in the Labor Market: A Discrimination Correspondence Study in a Developing Country.

Asongu, Simplice and Leke, Ivo (2016): The Costs and Benefits of Migration into the European Union: Debunking Contemporary Myths with Facts.

Bayari, Celal (2001): How Does Labour Work Now? A Quantitative Survey of Labour Practices in Japanese Multinationals Post 1996 Workplace Relations Act (Commonwealth). Published in: Proceedings of the 2001 Australian Sociological Association Annual Conference No. 2001 (1 December 2001): pp. 1-14.

Bayari, Celal (2014): Labour Management in China: Legislation, Stratification, and Wages. Published in: Annual Convention of Japanese Association of Administrative Science Proceedings , Vol. 17, No. 2014 (8 November 2014): pp. 419-424.

Bayari, Celal (2014): Labour-centred Politics and Judicial Institutionalisation: The Lineaments of an Early Proto-Regulatory State Model in Australia. Published in: Discourses on Global Studies , Vol. 1, No. 4 (14 September 2014): pp. 42-60.

Bayari, Celal (2012): The Origin of Minimum Wage Determination in Australia: The Political and Legal Institutions. Published in: Journal of Global Politics , Vol. 5, No. 1 (1 December 2012): pp. 163-198.

Boicu, Ruxandra (2007): Pragmatic identity and alterity in political discourse. Published in: University of Bucharest Review, A Journal of Literary and Cultural Studies , Vol. Vol IX, No. no. 4/2007 : pp. 76-83.

Bueno, Nicolas (2017): From the Right to Work to Freedom from Work: Introduction to the Human Economy. Published in: International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations , Vol. 33, No. 4 (2017): pp. 463-487.

C, Dr. Jeeva (2017): Women’s Participation and MGNREGP with Special Reference to Coonoor in Nilgiris District: Issues and Challenges. Published in: International Journal of Research in Economics and Social Sciences (IJRESS) , Vol. 7, No. 12 : pp. 34-43.

Can, Raif (2015): The Impact of Employment Protection Legislation on the Unemployment Rate in Selected OECD Countries.

Donado, Alejandro (2020): Why do they just do it? A theory of outsourcing and working conditions. Forthcoming in: Open Economies Review

Fischer, Justina AV and Somogyi, Frank (2009): Globalization and Protection of Employment.

Frukh, Nousjheen and Herani, Gobind M. and Mohammad, Mahmud and Mohammad, Tariq (2009): Job Satisfaction for Employees: Evidence from Karachi Electric Supply Corporation. Published in: KASBIT Business Journal , Vol. 2, No. 1 (31 December 2009): pp. 95-104.

Graafland, J.J. (2002): Sourcing ethics in the textile sector: The case of C&A. Published in: Business Ethics: A European Review , Vol. 3, No. 11 (2002): pp. 282-294.

Harding, Don (2002): The effect of unfair dismissal laws on small and medium sized businesses.

Kohnert, Dirk (1986): The Transformation of Rural Labour Systems in Colonial and Post-Colonial Northern Nigeria. Published in: Journal of Peasant Studies , Vol. 13, No. 4 (1986): pp. 258-271.

Müller, Daniel and Schmitz, Patrick W. (2021): The Right to Quit Work: An Efficiency Rationale for Restricting the Freedom of Contract. Published in: Journal of Economic Behavior and Organization , Vol. 184, (2021): pp. 653-669.

Putthiwanit, Chutinon and Santipiriyapon, Sawitree (2012): A different point of view in collective bargaining: legal perspective versus business perspective. Forthcoming in:

Ridwansyah, Ridwansyah and Sadalia, Isfenti and Absah, Yeni (2018): The analysis of the influence of motivation, competence, and incentive toward employee performance at pt Sianjur resort, a housing developer of Oma Deli Medan, Indonesia. Published in: JUNIOR SCIENTIFIC RESEARCHER , Vol. 4, No. 2 (November 2018): pp. 91-106.

Roy, Chandan and Chatterjee, Susmita (2018): Gender and entrepreneurship in India: a right based perspective & ground reality. Published in: Human Rights & The World Today (ISBN:978-93-5324-001-1) (January 2018): pp. 69-88.

Sarkar, Prabirjit and Deakin, Simon (2011): Indian labour law and its impact on unemployment, 1970-2006: A leximetric study.

Tortia, Ermanno Celeste (2019): Employment protection regimes in worker co-operatives: dismissal of worker members and distributive fairness.

Vassileva, Verka and Tishev, Ivan and Kapka, Stoyanova and Alla, Kirova (2001): Social Environment and Standards at the Work Place in the Garment Industry in Bulgaria. Results from a Preliminary Research carried out within a Clean Clothes Campaign International Project. Published in: online publication available at: https://archive.cleanclothes.org/newslist/1092.html (2001): p. 40.

Viollaz, Mariana (2016): Are Labor Inspections Protecting Workers’ Rights? Adding the Evidence from Size-based Labor Regulations and Fines in Peru.

Viollaz, Mariana (2016): Enforcement of Labor Market Regulations: Heterogeneous Compliance and Adjustment across Gender.

Yogo, Urbain Thierry and Mallaye, Douzounet (2012): Social Network and Social Protection: Evidence from Cameroon.

Zaman, Md Monowaruz (2007): The theoretical aspect of Muhammad Yunus’s dream-'putting poverty in museums'.

German

Fischer, Justina AV (2012): Ist eine Deregulierung der Arbeitsmärkte in den südlichen EU-Staaten zur Bekämpfung der Eurokrise sinnvoll?

Indonesian

Jaelani, Aan (2011): ISLAM, GENDER DAN FUNDAMENTALISME-RADIKAL DALAM POLITIK EKONOMI GLOBAL. Published in: Jurnal Equalita , Vol. 2, No. Woman in radicalism (10 December 2011): pp. 1-19.

Russian

Lifshits, Marina (2012): Перспективы чистой миграции в Россию и выводы для миграционной политики. Published in: Сборник статей по материалам выступлений на круглом столе "Человеческий потенциал и перспективы его роста за счет миграции: возможности и риски" (Гайдаровский форум, 19 января 2012) (19 February 2012): pp. 49-55.

This list was generated on Sun Oct 24 04:00:29 2021 CEST.
Logo of the University Library LMU Munich
MPRA is a RePEc service hosted by
the University Library LMU Munich in Germany.