Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators Name | No Grouping
Jump to: С
Number of items: 80.

С

Стайков, Ивайло (2014): Трудовоправни и осигурителноправни аспекти на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност". Published in: Юридическо списание на НБУ = Law Journal of New Bulgarian University , Vol. X, No. 1 (2014): pp. 19-35.

Стайков, Ивайло (2006): Национална правна уредба на забраната за дискриминация в трудовите отношения. Published in: Scientific Researches of the Union of Scientists – Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. VI – Balkan Conference of Young Scientists, 16-18 June 2005 , Vol. VI, (2006): pp. 203-210.

Стайков, Ивайло (2008): Кодификация на българското обществено осигуряване. Published in: Proceedings – University of Ruse „Angel Kanchev“ , Vol. 47, No. 7 - Law Sciences (2008): pp. 76-80.

Стайков, Ивайло (2018): Противоречието между разпоредби в действащото законодателство като нарушение на принципа на правовата държава (анализ на новата правна уредба относно избора от Факултетния съвет при заемане на академични длъжности). Published in: Юридическо списание на НБУ = Law Journal of New Bulgarian University , Vol. XIV, No. 1 (2018): pp. 10-28.

Стайков, Ивайло (2017): Правомощия на работодателя при престой в предприятието. Published in: Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2016 година , Vol. кн. 6, No. Година пета (2017): pp. 198-221.

Стайков, Ивайло (2018): Уредба на забраната за дискриминация в универсалните международноправни актове. Published in: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят”, организирана по повод 90-годишнината на проф. д-р Иван Владимиров, 27.10.2017 г. София: Издат. комплекс - УНСС (2018): pp. 499-509.

Стайков, Ивайло (2013): Религиозната толерантност и трудовото право. Published in: Норма (тематичен брой Право, религия, толерантност). ISSN 1314-5126. No. 8 (2013): pp. 86-101.

Стайков, Ивайло (2006): Тормоз на работното място - същност, последици и правна защита. Published in: Адвокатски преглед. ISSN 1313-7204 No. 4-5 (2006): pp. 9-19.

Стайков, Ивайло (2005): Забраната за дискриминация и задължението на работодателя да осигурява равни условия на труд (чл. 13, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията). Published in: Правата на човека. ISSN 1311-9516 , Vol. IX, No. 4 (2005): pp. 30-49.

Стайков, Ивайло (2006): Право на информация на работника или служителя във връзка със защитата от дискриминация. Published in: Юбилеен сборник на Департамент „Право” посветен на 15 години на Нов български университет (2006): pp. 277-293.

Стайков, Ивайло (2005): Забраната за дискриминация в трудовите отношения и проблемът за равните възможности на жените и мъжете и на представителите на различни етнически групи. Published in: Административно правосъдие. ISSN 0861-5268 , Vol. VIII, No. 4, pp. 31-52 and No. 5, pp. 28-34 (2005)

Стайков, Ивайло (2012): Правото на вероизповедание през призмата на забраната за дискриминация в трудовите отношения. Published in: Юбилеен сборник от Международната научна конференция „Право, управление и медии през ХХІ век” по случай 20-годишнината на Правно-историческия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски”, 16-17.05.2012 г. Том І. Благоевград: УИ „Н. Рилски". ISBN 978-954-680-838-7. (2012): pp. 196-206.

Стайков, Ивайло (2015): Характеристика на правото на отпуск. Published in: Сборник доклади от научно-практическата конференция посветена на живота и делото на проф. д-р Георги Боянов, 21 ноември 2015 г., Юридически факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Русе: РУ „Ангел Кънчев“, ЮФ No. електронна книга на интернет адрес https://www.uni-ruse.bg/Faculties/YUF/SiteAssets/conferences/ (2015): pp. 72-83.

Стайков, Ивайло (2004): Забраната за дискриминация и трудовоправният институт на професионалната квалификация. Published in: Право без граници. ISSN 1312-0557, No. 1-2, приложение (2004): pp. 65-77.

Стайков, Ивайло (2014): Правен статут на служителите по трудово правоотношение в Държавна агенция „Национална сигурност”. Published in: Глобализъм, регионализъм и сигурност. Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21.09.2013 г., УОБ – Равда. София: Издателски комплекс – УНСС. ISBN 978-954-644-564-3 : pp. 103-108.

Стайков, Ивайло (2013): Осигурителният посредник като субект на осигурителното право. Published in: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том VІ. Българското трудово и осигурително право – мит и реалност. София: УИ „Св. Кл. Охридски”. ISBN 978-954-07-3525-2 (2013): pp. 108-123.

Стайков, Ивайло (2011): Относно заемането на академичната длъжност „асистент“ по действащото законодателство. Published in: Световната криза и България – правни аспекти. Сборник с доклади от Национална научна конференция, гр. София, 6 декември 2010 г. С.: УИ „Стопанство”. ISBN 978-954-644-239-0 (2011): pp. 70-80.

Стайков, Ивайло (2011): Трудовоправни аспекти на Закона за развитието на академичния състав в Република България. Published in: Съвременното право – проблеми и тенденции. Сборник с доклади от Националната научно-практическа конференция по случай 20-годишнината на сп. „Съвременно право”, гр. София, 19 октомври 2010 г. София: Сиби. ISBN 978-954-730-662-2 (2011): pp. 347-367.

Стайков, Ивайло (2007): Антидискриминационни аспекти на колективното трудово договаряне. Published in: Правен преглед, ISSN 1310-9472 No. 1 (2007): pp. 90-104.

Стайков, Ивайло (2009): Медиацията по трудови спорове и проблемът за нейните последици за давностните срокове. Published in: Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски” – 19-20 ноември 2009 г. Том V. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”. ISSN 954-753-035-6 (2009): pp. 26-39.

Стайков, Ивайло (2010): „Откупуване” на осигурителен стаж по реда на § 9, ал. 2-9 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. Published in: Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза. Сборник с научни доклади от международна конференция на Бургаския свободен университет, 25-26 юни 2010 г. Том ІІІ. Бургас: БСУ. ISBN 978-954-9370-72-0 (2010): pp. 358-368.

Стайков, Ивайло (2020): Изборът като основание за възникване на трудовите правоотношения на членовете на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание. Published in: Медиите в България: 30 години по-късно. Национална научнопрактическа конференция. [Сборник с доклади]. София: Издателство на Нов български университет. ISBN 978-619-233-143-6 (2020): pp. 55-72.

Стайков, Ивайло (2004): Обжалване на решенията на медицинската експертиза на работоспособността. Published in: Съвременно право. ISSN 0861-1815 , Vol. XV, No. 6 (2004): pp. 23-36.

Стайков, Ивайло (2007): Процесуални права на синдикалните организации за защита от дискриминация в трудовите отношения. Published in: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІІ. 100 години трудово законодателство в България. София: УИ „Св. Кл. Охридски”. ISBN 978-954-07-2588-8 (2007): pp. 204-220.

Стайков, Ивайло (2001): Относно някои аспекти на несъвместимост по чл. 68, ал 2 от Конституцията на Република България.

Стайков, Ивайло (2009): Работа от разстояние – примери за споразумения на европейско секторно и междусекторно ниво и възможностите за въвеждането им в българското право. Published in: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІІІ. Трудовото законодателство на Европейския съюз и българската правна система. София: УИ „Св. Кл. Охридски”. ISBN 978-954-07-2736-3 (2009): pp. 72-87.

Стайков, Ивайло (2010): Прекратяване на трудовия договор на хабилитиран преподавател във висше училище по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда и прилагането на § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование. Published in: Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), съвместно издание на Департамент „Право” и Библиотеката на НБУ. ISSN (online) 1314-5797 , Vol. V, No. 1 (2010)

Стайков, Ивайло (2010): Прекъсване на ползването на платения годишен отпуск. Published in: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІV. В памет на проф. Любомир Радоилски. София: УИ „Св. Кл. Охридски”. ISBN 978-954-07-3047-9 (2010): pp. 95-107.

Стайков, Ивайло (2021): The prohibition of discrimination in labour relations – regulation in universal international legal acts. Published in: AL FARABI Journal – 9th International Conference on Social Sciences, May 2-4, 2021, 'Nakhchivan' University, Azerbaijan. Full Text Book. Editors: Assoc. Prof. Ali Haşimov, Dr. Mehman Şabanov. By FARABI Publishing House – 2021.ISBN 978-625-7898-43-0 (12 May 2021): pp. 1153-1177.

Стайков, Ивайло (2021): International labour standards and The Republic of Bulgaria – a century of experience. Published in: TARAS SHEVCHENKO 6th International conference on social sciences, April 4-5, 2021, Kyiv, Ukraine. Proceedings book – Volume-4. Editor: Prof. Dr. Mykola Vaskiv. IKSAD Global Publications (3 May 2021): pp. 1407-1437.

Стайков, Ивайло (2010): За тълкуването и процесуалните аспекти на прилагането на чл. 61, ал. 2 от Кодекса на труда (становище относно тълкувателно дело № 1 от 2010 г. на ОСГК на ВКС). Published in: Юридическо списание на Нов български университет (Law Journal of New Bulgarian University), съвместно издание на Департамент „Право” и Библиотеката на НБУ. ISSN (online) 1314-5797 , Vol. V, No. 3 (2010): pp. 74-92.

Стайков, Ивайло (2014): Изменение на трудовото правоотношение по силата на закона (относно правната същност и прилагането на § 5, ал. 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за развитието на академичния състав в Република България). Published in: Юридическо списание на НБУ (Law Journal of New Bulgarian University). ISSN (online) 1314-5797 , Vol. IX, No. 4 (2014): pp. 18-44.

Стайков, Ивайло (2020): Продължителност на неплатения отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда и начин за неговото броене. Published in: Бизнес и право. ISSN (print) 2603-3437; ISSN (online) 2603-3445 , Vol. III, No. 3 (2020): pp. 41-54.

Стайков, Ивайло (2011): Правна характеристика и предмет на правна уредба на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. Published in: Юбилеен сборник на департамент „Право” посветен на 20 години на Нов български университет. София: Издателство на НБУ и Издателство "Фенея". ISBN 978-954-9499-83-4 (2011): pp. 211-227.

Стайков, Ивайло (2013): Правни аспекти на институционализираната система за етичен анализ и морална оценка на научните медицински изследвания върху хора. Published in: Годишник на Департамент „Право” на Нов български университет 2012 година. (Yearbook of the Law Department of New Bulgarian University 2012). София: Издателство на НБУ. ISSN 1314–8087 (print); ISSN 2682–969X (online) , Vol. кн. 1, No. Година първа (2013): pp. 103-113.

Стайков, Ивайло (2020): Административнонаказателна отговорност на работодателя за допустителство на дискриминационен акт в неговото предприятие. Published in: 50 години Закон за административните нарушения и наказания – история, традиции, бъдеще. Сборник с доклади от научна конференция. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. ISBN 978-954-07-4975-4. (2020): pp. 152-165.

Стайков, Ивайло (2021): Международните трудови стандарти като фактор за преодоляване на социално-икономическите последици на пандемията COVID-19. Published in: Научни трудове на Университета за национално и световно стопанство. ISSN (print) 0861-9344; ISSN (online) 2534-8957 , Vol. LXI, No. 3 (2021): pp. 341-369.

Стайков, Ивайло (2021): Правното качество на неплатения отпуск като неплатен. Published in: Имуществените отношения в правото – развитие и перспективи. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“. ISBN 978-619-202-675-1 (2021): pp. 102-116.

Стайков, Ивайло (1996): Условия и ред за актуване на държавни недвижими имоти. Published in: Собственост и право. ISSN 1312-9473. No. 10 (1996): pp. 14-25.

Стайков, Ивайло (2009): Международноправни изисквания относно предотвратяване на мускулно-скелетни смущения при трудова дейност. Published in: Научни трудове на Русенския университет – 2009. Том 48, серия 7 – Правни науки. Сборник с доклади от научна конференция РУ & СУ ’09. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321 (2009): pp. 26-30.

Стайков, Ивайло (2005): Забраната за дискриминация в трудовите отношения и колективното трудово договаряне. Published in: Научен алманах на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Том 12. Варна: ВСУ „Черноризец Храбър”. ISSN 1313-7255 (2005): pp. 193-212.

Стайков, Ивайло (1996): Видове дружества с ограничена отговорност. Published in: Пазар и право, м. август. ISSN C633-1335 (1996): pp. 11-14.

Стайков, Ивайло (2022): Обезщетение за вреди, причинени от отмяната на незаконно уволнение на държавен служител (становище относно тълкувателно дело № 2 от 2021 г. на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд). Published in: News Lex.bg. Електронно издание. Научни и практически публикации. ISSN 2682-9606 (online) - https://news.lex.bg/guestpost/обезщетение-за-вреди-причинени-от-отм/ (18 February 2022)

Стайков, Ивайло (2017): Комплексно правоотношение, в което е включено трудово правоотношение. Published in: Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба. Сборник доклади от Юбилейна научна конференция 2016, организирана по повод 25 години ЮФ на УНСС. Том І. Частно право. София: Издателски комплекс – УНСС, 2017. ISBN 978-954-644-991-7 (2017): pp. 359-367.

Стайков, Ивайло (2021): Развитието на трудовото право на Европейския съюз през 2019 година – нови източници и нови перспективи за по-надеждна правна уредба на трудовите отношения. Част първа: Европейски орган по труда – създаване и правна характеристика. Published in: Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2020 година. Година IX. Книжка 10. София: Издателство на Нов български университет, 2021. ISSN 1314–8087 (print); ISSN 2682–969X (online) (2021): pp. 198-241.

Стайков, Ивайло (2015): Международноправна уредба на етичните комисии в областта на научните медицински изследвания върху хора. Published in: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски”, 16-17 юли 2015 г. Том 6 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки”. Велико Търново: ИК на НВУ „В. Левски”. ISSN 1314-1937 (2015): pp. 61-72.

Стайков, Ивайло (2020): Етичните комисии при научните медицински изследвания върху хора – международноправни аспекти. Published in: Електронно списание IUS ROMANUM, на интернет адрес http://iusromanum.info/wp-content/uploads/2021/07/IUS-ROMANUM_2_2-2020_-26_07_2021.pdf, No. 2 (2020): pp. 767-783.

Стайков, Ивайло (2022): Regulation in the international legal acts of the ethical committees in the scientific medical research of human. Published in: 4th International Congress on Multidisciplinary Studies in Medical Sciences, February 18-20, 2022, Antalya, Turkey. Proceedings Book. Edited by Asst. Prof. Dr. Hacı Mehmet Kayılı. IKSAD GLOBAL Publishing House, 2022. ISBN 978-625-8405-39-2 (28 February 2022): pp. 134-144.

Стайков, Ивайло (2013): Относно начина за изчисляване на обезщетението по чл. 225, ал. 3 от Кодекса на труда (становище относно тълкувателно дело № 2 от 2013 г. на ОСГК на ВКС). Published in: Юридическо списание на НБУ (Law Journal of New Bulgarian University), на интернет адрес https://law.nbu.bg/download/law-jurnal/statii4/statii5/law-journal1-2013-2.pdf. ISSN (online) 1314-5797 , Vol. IX, No. 1 (2013): pp. 15-28.

Стайков, Ивайло (2013): За характера на споровете във връзка с медицинската експертиза. Published in: Юридическо списание на НБУ (Law Journal of New Bulgarian University), на интернет адрес https://law.nbu.bg/download/departamenti/law/law-jurnal/novo/law-journal-4-2013-3.pdf. ISSN (online) 1314-5797 , Vol. IX, No. 4 (2013): pp. 49-72.

Стайков, Ивайло (1996): Въпроси относно размера и структурата на капитала на фондовата борса.

Стайков, Ивайло (2021): Аспекти на проблематиката във връзка с ползването на различните видове отпуски. Published in: Предизвикателства към правото: Научни четения в памет на Кристиан Таков. [Сборник]. София: Издателство на Нов български университет. ISBN 978-619-233-181-8 (2022): pp. 227-242.

Стайков, Ивайло (2004): Задължения на работодателя за предотвратяване на дискриминационни актове на работното място. Published in: Юридически свят. ISSN 1311-3488 No. 1 (2004): pp. 117-134.

Стайков, Ивайло (2003): Икономически и правни аспекти на свободните икономически зони в България.

Стайков, Ивайло (2007): Въвеждане на европейските изисквания относно допълнителното доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. Published in: България в Европейския съюз: първи стъпки. Сборник с доклади от юбилейна научно-практическа конференция, 25-27 май 2007 г., организирана от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Икономически институт на БАН, и др. София: ГорексПрес. ISBN 978-954-616-185-7 (2007): pp. 391-402.

Стайков, Ивайло (2007): Антидискриминационни аспекти на правото на синдикално сдружаване. Published in: Сборник доклади от научната конференция на Русенския университет „Ангел Кънчев” и Съюза на учените, гр. Русе, 9-10 ноември 2007 г. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321 (2007): pp. 336-339.

Стайков, Ивайло (2008): Принципи на медиацията. Published in: Правен преглед. ISSN 1310-9472. No. 1 (2008): pp. 91-100.

Стайков, Ивайло (2006): Предпоставки за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал. 3 от ПЗР на КСО. Published in: Научни трудове на Русенския университет – 2006. Том 45, серия 5.3 – История, етнология, фолклор и правни науки. Сборник с доклади от научна конференция, гр. Русе, 10-11 ноември 2006 г. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321. (2006): pp. 73-76.

Стайков, Ивайло (2015): Правна уредба и правна същност на осигурителната каса. Published in: Научни трудове на Русенския университет – 2015. Том 54, серия 7 – Правни науки. Сборник с доклади от научна конференция РУ & СУ ’15. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321. (2015): pp. 88-97.

Стайков, Ивайло (2012): Правна уредба на работата от разстояние. Published in: Научни трудове на Русенския университет – 2012. Том 51, серия 7 – Правни науки. Сборник с доклади от научна конференция РУ & СУ ’12. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321. (2012): pp. 225-230.

Стайков, Ивайло (2013): Непризнаването и неудостоверяването на трудов и/или осигурителен стаж като правен спор. Published in: Научни трудове на Русенския университет – 2013. Том 52, серия 7 – Правни науки. Сборник с научни доклади от научна конференция РУ & СУ ’13. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321. (2013): pp. 116-121.

Стайков, Ивайло (2013): Някои етични проблеми при прилагането на Закона за развитието на академичния състав в Република България. Published in: интернет електронно списание „Юридическо образование” на интернет адрес www.legaleducation.eu (2013)

Стайков, Ивайло (2014): Право на здраве и право на здравно осигуряване. Published in: Европейските етични стандарти и българската медицина. Сборник статии от Деветата национална конференция с международно участие по етика, гр. София, 25-26 октомври 2013 г. София: Български лекарски съюз, 2014. ISBN 978-619-90225-1-1 (2014): pp. 361-366.

Стайков, Ивайло (2010): Прилагането на конвенциите на Международната организация на труда в практиката на Конституционния съд на Република България. Published in: Съвременно право. ISSN 0861-1815, No. 6 (2010): pp. 27-54.

Стайков, Ивайло (2012): Отново по въпроса за правната уредба на маловажното нарушение на трудовото законодателство. Published in: Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), издание на Департамент „Право” на НБУ. [електронен ресурс]. ISSN (online) 1314-5797, No. 2 (2012): pp. 39-66.

Стайков, Ивайло (2011): Историческо развитие на правната уредба на установяването на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. Published in: Научни трудове на Русенския университет – 2011. Том 50, серия 7 – Правни науки. Сборник с доклади от научна конференция РУ & СУ ’11. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321, (2011): pp. 29-33.

Стайков, Ивайло (2010): Приложима ли е разпоредбата на § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование по отношение на едноличните органи за управление във висшето училище? Published in: Научни трудове на Русенския университет – 2010. Том 49, серия 7 – Правни науки. Сборник с доклади от научна конференция РУ & СУ ’10, 29-30 октомври 2010 г. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321, (2010): pp. 61-64.

Стайков, Ивайло (2010): Стандартът BS OHSAS 18001:2007 като система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. Published in: Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза. Сборник с доклади от конференция, посветена на 60 години от създаването на Икономическия институт на БАН, 11-12.12.2009 г. София: ГорексПрес. ISBN 978-954-616-210-6, (2010): pp. 233-238.

Стайков, Ивайло (2008): Европейското доброволно рамково междусекторно споразумение за работата от разстояние от 2002 г. Published in: България в Европейския съюз: първи резултати. Сборник с доклади от юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 45-годишнината от създаването на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 30-31 май 2008 г. София: Горекс Прес. ISBN 954-616-139-Х, (2008): pp. 195-205.

Стайков, Ивайло (2016): Съдебният контрол върху актовете на органите на медицинската експертиза. Published in: Законът на правото или правото на закона. Сборник доклади от Национална конференция, 20 ноември 2015 г., Нов български университет. София: Издателство на НБУ, 2016. ISBN 978-⁠954-⁠535-⁠951-⁠4. No. електронна книга на интернет адрес http://ebox.nbu.bg/lawofright/index4.php?id=19#t [електронен ресурс] (2016): pp. 110-119.

Стайков, Ивайло (2013): Етични правила и поведение на медиатора. Published in: Етиката в българската правна система. Сборник статии. София: Издателски комплекс – УНСС, 2013. ISBN 978-954-644-458-5, (2013): pp. 313-322.

Стайков, Ивайло (2014): Понятие за осигурителноправен спор. Published in: Бобчеви четения: Правната наука в чест на юриста проф. Стефан Бобчев. Юбилейна научна конференция, организирана по повод 160 години от рождението на проф. Стефан Бобчев. София: Издателски комплекс – УНСС, 2014. ISBN 978-954-644-558-2, (2014): pp. 262-269.

Стайков, Ивайло (2018): Осигурителен договор в полза на трето лице. Published in: Актуални въпроси на частното право. Сборник с доклади от национална научна конференция в чест на 95-ата годишнина на проф. д-р Емил Георгиев, гр. София, 15.12.2016 г. София: УИ „Св. Кл. Охридски”. ISBN 978-954-07-4468-1 (2018): pp. 106-116.

Стайков, Ивайло (2019): Съдебно установяване на трудов стаж и на трудов стаж при пенсиониране, положен до 31 декември 1999 г. Published in: Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса. Научна конференция, организирана по повод 80-годишнината от рождението на проф. д-р Любен Караниколов и проф. д-р Емил Златарев и 70-годишнината от рождението на проф. д-р Златка Сукарева, 30.11.2017 г. No. София: Издателски комплекс – УНСС. ISBN 978-619-232-191-8, (2019): pp. 115-120.

Стайков, Ивайло (2013): Клауза в трудов договор, която въвежда забрана за работа при работодател с конкурентна стопанска дейност. Published in: Развитие на правото в глобализиращия се свят. Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. д.ю.н. Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. д.ю.н. Витали Таджер. София: Фенея. ISBN 978-619-163-017-2, (2013): pp. 235-253.

Стайков, Ивайло (2014): Пенсионно правоотношение – същност и правна характеристика. Published in: Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнината на проф. д.ю.н. Васил Мръчков. София: ИК „Труд и право”. ISBN 978-954-608-221-3, (2014): pp. 427-446.

Стайков, Ивайло (2017): Държавен орган ли е Съветът за електронни медии? Published in: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски”, 1-2 юни 2017 г. Том 6 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки”. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, No. ISSN 1314-1937, (2017): pp. 139-148.

Стайков, Ивайло (2017): Относно формата и наименованието на искането за ползване на отпуск. Published in: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски”, 1-2 юни 2017 г. Том 6 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки”. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, No. ISSN 1314-1937, (2017): pp. 149-158.

Стайков, Ивайло (2015): Правна уредба и характеристика на осигурителните посредници в държавното обществено осигуряване. Published in: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски”, 16-17 юли 2015 г. Том 6 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки”. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, No. ISSN 1314-1937, (2015): pp. 73-85.

Стайков, Ивайло (2014): Относно промяната на местната подсъдност при съдебното оспорване на експертните решения на Националната експертна лекарска комисия. Published in: Норма, 2014, № 1. ISSN 1314-5126, (2014): pp. 62-87.

This list was generated on Mon Mar 27 06:16:09 2023 CEST.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.