Munich Personal RePEc Archive

Browse by Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Item ID
Jump to: 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Number of items: 25.

2004

Стайков, Ивайло (2004): Забраната за дискриминация и трудовоправният институт на професионалната квалификация. Published in: Право без граници. ISSN 1312-0557, No. 1-2, приложение (2004): pp. 65-77.

2005

Стайков, Ивайло (2005): Забраната за дискриминация в трудовите отношения и проблемът за равните възможности на жените и мъжете и на представителите на различни етнически групи. Published in: Административно правосъдие. ISSN 0861-5268 , Vol. VIII, No. 4, pp. 31-52 and No. 5, pp. 28-34 (2005)

Стайков, Ивайло (2005): Забраната за дискриминация и задължението на работодателя да осигурява равни условия на труд (чл. 13, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията). Published in: Правата на човека. ISSN 1311-9516 , Vol. IX, No. 4 (2005): pp. 30-49.

2006

Стайков, Ивайло (2006): Национална правна уредба на забраната за дискриминация в трудовите отношения. Published in: Scientific Researches of the Union of Scientists – Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. VI – Balkan Conference of Young Scientists, 16-18 June 2005 , Vol. VI, (2006): pp. 203-210.

Стайков, Ивайло (2006): Тормоз на работното място - същност, последици и правна защита. Published in: Адвокатски преглед. ISSN 1313-7204 No. 4-5 (2006): pp. 9-19.

Стайков, Ивайло (2006): Право на информация на работника или служителя във връзка със защитата от дискриминация. Published in: Юбилеен сборник на Департамент „Право” посветен на 15 години на Нов български университет (2006): pp. 277-293.

2007

Стайков, Ивайло (2007): Антидискриминационни аспекти на колективното трудово договаряне. Published in: Правен преглед, ISSN 1310-9472 No. 1 (2007): pp. 90-104.

2008

Стайков, Ивайло (2008): Кодификация на българското обществено осигуряване. Published in: Proceedings – University of Ruse „Angel Kanchev“ , Vol. 47, No. 7 - Law Sciences (2008): pp. 76-80.

2011

Стайков, Ивайло (2011): Относно заемането на академичната длъжност „асистент“ по действащото законодателство. Published in: Световната криза и България – правни аспекти. Сборник с доклади от Национална научна конференция, гр. София, 6 декември 2010 г. С.: УИ „Стопанство”. ISBN 978-954-644-239-0 (2011): pp. 70-80.

Стайков, Ивайло (2011): Трудовоправни аспекти на Закона за развитието на академичния състав в Република България. Published in: Съвременното право – проблеми и тенденции. Сборник с доклади от Националната научно-практическа конференция по случай 20-годишнината на сп. „Съвременно право”, гр. София, 19 октомври 2010 г. София: Сиби. ISBN 978-954-730-662-2 (2011): pp. 347-367.

2012

Стайков, Ивайло (2012): Защита от дискриминация при реализация на дисциплинарната отговорност. Published in: Сборник трудове от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на Национален военен университет „Васил Левски”, 14-15 юни 2012 г. Том 5 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки”. Велико Търново: Издат. комплекс на НВУ (2012): pp. 163-170.

Стайков, Ивайло (2012): Правото на вероизповедание през призмата на забраната за дискриминация в трудовите отношения. Published in: Юбилеен сборник от Международната научна конференция „Право, управление и медии през ХХІ век” по случай 20-годишнината на Правно-историческия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски”, 16-17.05.2012 г. Том І. Благоевград: УИ „Н. Рилски". ISBN 978-954-680-838-7. (2012): pp. 196-206.

2013

Стайков, Ивайло (2013): Религиозната толерантност и трудовото право. Published in: Норма (тематичен брой Право, религия, толерантност). ISSN 1314-5126. No. 8 (2013): pp. 86-101.

Стайков, Ивайло (2013): Осигурителният посредник като субект на осигурителното право. Published in: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том VІ. Българското трудово и осигурително право – мит и реалност. София: УИ „Св. Кл. Охридски”. ISBN 978-954-07-3525-2 (2013): pp. 108-123.

2014

Стайков, Ивайло (2014): Трудовоправни и осигурителноправни аспекти на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност". Published in: Юридическо списание на НБУ = Law Journal of New Bulgarian University , Vol. X, No. 1 (2014): pp. 19-35.

Стайков, Ивайло (2014): Правен статут на служителите по трудово правоотношение в Държавна агенция „Национална сигурност”. Published in: Глобализъм, регионализъм и сигурност. Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21.09.2013 г., УОБ – Равда. София: Издателски комплекс – УНСС. ISBN 978-954-644-564-3 : pp. 103-108.

2015

Стайков, Ивайло (2015): Характеристика на правото на отпуск. Published in: Сборник доклади от научно-практическата конференция посветена на живота и делото на проф. д-р Георги Боянов, 21 ноември 2015 г., Юридически факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Русе: РУ „Ангел Кънчев“, ЮФ No. електронна книга на интернет адрес https://www.uni-ruse.bg/Faculties/YUF/SiteAssets/conferences/ (2015): pp. 72-83.

2016

Стайков, Ивайло (2016): Допустимо едностранно предоставяне на неплатен отпуск от работодателя без съгласието на работника или служителя. Published in: Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2015 година , Vol. кн. 5, No. Година четвърта (2016): pp. 162-193.

Стайков, Ивайло (2016): Забраната за дискриминация при упражняване на управленската и нормотворческата власт на работодателя. Published in: Защита от дискриминация в България и Европа. Сборник доклади от научна конференция, Академия на МВР, 10 декември 2015 г. (2016): pp. 119-142.

2017

Стайков, Ивайло (2017): Особености във връзка със страните и трудовите функции по двете трудови правоотношения на лекар в лечебно заведение, който е и преподавател във висше медицинско училище. Published in: Юридическо списание на НБУ = Law Journal of New Bulgarian University , Vol. 12/13, No. 1-3 (2017): pp. 1-15.

Стайков, Ивайло (2017): Правомощия на работодателя при престой в предприятието. Published in: Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2016 година , Vol. кн. 6, No. Година пета (2017): pp. 198-221.

2018

Стайков, Ивайло (2018): Управленската и нормотворческата власт на работодателя в контекста на забраната за дискриминация в трудовите отношения. Published in: Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2017 година. , Vol. кн. 7, No. Година шеста (2018): pp. 214-231.

Стайков, Ивайло (2018): Противоречието между разпоредби в действащото законодателство като нарушение на принципа на правовата държава (анализ на новата правна уредба относно избора от Факултетния съвет при заемане на академични длъжности). Published in: Юридическо списание на НБУ = Law Journal of New Bulgarian University , Vol. XIV, No. 1 (2018): pp. 10-28.

Стайков, Ивайло (2018): Уредба на забраната за дискриминация в универсалните международноправни актове. Published in: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят”, организирана по повод 90-годишнината на проф. д-р Иван Владимиров, 27.10.2017 г. София: Издат. комплекс - УНСС (2018): pp. 499-509.

2019

Стайков, Ивайло (2019): Сравнителноправен анализ между българското и руското трудово право относно проблема за „невъзникналото трудово правоотношение“. Published in: Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2018 година. , Vol. 8, No. Година седма (2019): pp. 211-242.

This list was generated on Sat May 8 15:20:19 2021 CEST.
UB_LMU-Logo
MPRA is a RePEc service hosted by
the Munich University Library in Germany.