Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Languages

Group by: Creators Name | Institution
Jump to: A | B | C | D | F | G | J | K | M | N | O | P | R | S | T | W | Z | Ć
Number of items: 289.

A

Augustyniak, Hanna and Łaszek, Jacek and Olszewski, Krzysztof and Waszczuk, Joanna (2012): Cykle na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, ryzyko dla inwestora oraz potrzeba adekwatnej i ostrożnej wyceny. Forthcoming in: Biuletyn wydany z okazji Sympozjum Wyceny Nieruchomości i Przedsiębiorstw, 20-22 września 2012 r. (www.swnip.pl) (September 2012)

Augustynowicz, Paweł (2005): Stabilność gospodarcza Rosji w najbliższej przyszłości. Published in: Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska , Vol. XL, No. Sectio H Oeconomia (2006): pp. 219-232.

B

Bednarczyk, Małgorzata (2004): W drodze do przedsiębiorczej administracji publicznej w Polsce. Published in: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi No. 2 (ISSN 1641-0874) : pp. 17-25.

Beniak, Ryszard and Beniak, Patrycja (2019): Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Buła, Rafał (2014): Analiza pozycji otwartych funduszy emerytalnych w latach 2007-2011. Published in: Dokonania Młodych Naukowców No. 2 (2014): pp. 544-548.

Buła, Rafał (2014): Zjawisko konwergencji w krajach Karaibskiej Wspólnoty i Wspólnego Rynku. Published in: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki No. 10 : pp. 178-185.

Buła, Rafał (2012): Wpływ kryzysu finansowego na oszacowania wykładnika Hursta - analiza fraktalna cen wybranych metali. Published in: Gospodarka rynkowa w warunkach kryzysu (2012): pp. 312-323.

Buła, Rafał (2012): Aspekty metodyczne szacowania wymiaru fraktalnego finansowych szeregów czasowych. Published in: Młodzi Naukowcy dla Polskiej Nauki , Vol. 2, No. 9 (2012): pp. 192-200.

Bławat, Bogusław (2012): CRI RMI - Nowy model oceny ryzyka wystąpienia trudności finansowych firm. Forthcoming in:

C

Celińska-Janowicz, Dorota (2014): Zmiany struktury funkcjonalnej głównych ulic handlowych Warszawy. Published in: Miasta, aglomeracje, metropolie - w nurcie globalnych przemian (2014): pp. 461-482.

Celińska-Janowicz, Dorota (2011): Ocena wpływu polityki spójności 2004–2006 na przeciwdziałanie negatywnym skutkom suburbanizacji. Published in: Studia Regionalne i Lokalne No. Special Issue 2011 (2011): pp. 98-122.

Celińska-Janowicz, Dorota (2011): Centra handlowe wobec miejskiej przestrzeni publicznej – nie tylko imitacja. Published in: Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Tom XXIV, Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, Jażdżewska I. (ed.) (2011): pp. 149-156.

Celińska-Janowicz, Dorota (2010): Druga młodość czy upadek? Warszawskie osiedle Służew nad Dolinką w okresie transformacji. Published in: Studia Regionalne i Lokalne No. 1(39)/2010 (2010): pp. 89-104.

Celińska-Janowicz, Dorota (2009): Rozmieszczenie placówek bankowych w Warszawie. Published in: Studia Regionalne i Lokalne No. 2(36)/2009 (2009): pp. 105-117.

Celińska-Janowicz, Dorota and Herbst, Mikołaj and Płoszaj, Adam and Smętkowski, Maciej (2010): Zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru wsparcia Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 w latach 2004-2008/2009. Published in: (2010): pp. 1-67.

Chodak, Grzegorz (2013): Dostępność towaru w magazynie a czas realizacji zamówienia w sklepie internetowym – wyniki badań. Published in: Gospodarka Materiałowa & Logistyka No. 11 (November 2013): pp. 23-34.

Chodak, Grzegorz (2013): Metody dostarczania towarów przez polskie sklepy internetowe – wyniki badań. Published in: Gospodarka Materiałowa & Logistyka No. 6 (June 2013): pp. 21-32.

Chodak, Grzegorz (2010): Internet jako dodatkowy kanał dystrybucji – efekt synergii czy kanibalizm? Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka No. 9 (September 2010): pp. 8-15.

Chodak, Grzegorz (2010): E-commerce narzędziem globalizacji handlu. Published in: Przegląd Organizacji No. 6 (June 2010): pp. 40-43.

Chodak, Grzegorz (2009): Internetowe serwisy porównywania cen – droga do konkurencji doskonałej? Published in: Teoria i praktyka regulacji gospodarczych No. 1 (2009): pp. 195-2008.

Chodak, Grzegorz (2008): Model dropshippingu w sklepie internetowym. Published in: Metody symulacyjne w badaniu organizacji i w dydaktyce menedżerskiej (2008): pp. 110-124.

Chodak, Grzegorz (2006): Propozycja kryteriów służących ocenie konkurencyjności sklepów internetowych. Published in: Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach zmieniającego się otoczenia , Vol. 2, (2006): pp. 149-162.

Chodak, Grzegorz (2004): Symulator obrotów magazynowych w sklepie internetowym - propozycja implementacji. Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka No. 8 (August 2004): pp. 2-10.

Chodak, Grzegorz and Latus, Łukasz (2012): Sprzedaż zagraniczna prowadzona przez polskie sklepy internetowe – wyniki badań. Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka No. 1/2012 (January 2012): pp. 16-20.

Chodak, Grzegorz and Latus, Łukasz (2011): Metody prognozowania popytu i zarządzanie gospodarką magazynową w polskich sklepach internetowych – wyniki badań. Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka No. 9 (September 2011): pp. 11-18.

Chodak, Grzegorz and Latus, Łukasz (2011): Analiza metod dostarczania towarów przez polskie sklepy internetowe – wyniki badań. Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka No. 8 (August 2011): pp. 16-22.

Chodak, Grzegorz and Latus, Łukasz and Prałat, Ewa (2010): Analiza współpracy sklepów internetowych z przedsiębiorstwami kurierskimi i Pocztą Polską – wyniki badań. Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka No. 6 (June 2010): pp. 18-26.

Chodak, Grzegorz and Latus, Łukasz and Prałat, Ewa (2010): Analiza dystrybucji w sklepach internetowych. Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka No. 5 (May 2010): pp. 2-8.

Chodak, Grzegorz and Latus, Łukasz and Prałat, Ewa (2010): Gospodarka magazynowa, prognozowanie popytu i wysyłka w sklepach internetowych – wyniki badań. Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka No. 4 (April 2010): pp. 2-10.

Chodak, Grzegorz and Łęczek, Justyna (2014): Problem ostatniej mili – wyniki badań sklepów internetowych i konsumentów. Published in: Gospodarka Materiałowa i Logistyka , Vol. 9, No. 9 (September 2014): pp. 25-43.

Czaja, Izabela and Wach, Krzysztof (2007): Zmiany obrotów handlu zagranicznego Polski przed akcesją i po akcesji do Unii Europejskiej. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 799 (2009): pp. 145-161.

Czerniak, Adam (2010): Symptomy kryzysu globalnego a etyka gospodarcza religii światowych. Analiza porównawcza bankowości islamskiej i bankowości klasycznej w kontekście kryzysu finansowego.

D

Dźwigoł-Barosz, Mariola (2017): Kształtowanie kompetencji z obszaru inteligencji emocjonalnej w procesie sukcesji współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych. Published in: (17 May 2017): pp. 1-124.

F

Filip, Marcin (2012): Gospodarcze efekty organizacji we Wrocławiu Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012™.

G

Gajewski, Krzysztof and Olszewski, Krzysztof and Pawłowska, Małgorzata and Rogowski, Wojciech and Tchorek, Grzegorz and Zięba, Jolanta (2012): Integracja finansowa w Europie po wprowadzeniu euro. Przegląd literatury. Published in: Materiały i Studia - National Bank of Poland No. 277 (October 2012)

Gajewski, Krzysztof and Pawłowska, Małgorzata and Rogowski, Wojciech (2012): Relacje firm z bankami w Polsce w świetle danych ze sprawozdawczości bankowej. Published in: Materiały i Studia - National Bank of Poland No. 275 (October 2012)

Gasiorowska, Agata (2013): Skrócona wersja Skali Postaw Wobec Pieniędzy SPP-25. Dobór pozycji i walidacja narzędzia. Forthcoming in: Psychologia Spoleczna

Gasiorowska, Agata (2013): Skala Postaw Wobec Pieniędzy SPP: Konstrukcja i walidacja narzędzia pomiarowego. Published in: Psychologia Ekonomiczna (Polish Journal of Economic Psychology) , Vol. 3, (2013): pp. 20-39.

Gasiorowska, Agata (2012): Psychologiczne skutki aktywacji idei pieniędzy a obdarowywanie bliskich. Forthcoming in: Psychologia Spoleczna

Gasiorowska, Agata (2011): Czy dla każdego większa ilość pieniędzy oznacza lepszą sytuację finansową? Postawy wobec pieniędzy a spostrzeganie własnego dochodu. Published in: Psychologia Ekonomiczna No. 1 (January 2012): pp. 7-19.

Gasiorowska, Agata (2008): Różnice indywidualne jako determinanty postaw wobec pieniędzy.

Gawlik, Remigiusz (2017): Wybory młodych Europejczyków w pokryzysowej rzeczywistości - propozycja modelu decyzyjnego opartego na metodzie AHP. Published in: Studia Oeconomica Posnaniensia , Vol. 5, No. 1 (2017): pp. 63-74.

Gawlik, Remigiusz (2016): Stratyfikacja próby badawczej i dobór ekspertów na przykładzie modelu decyzyjnego opartego na metodzie AHP. Published in: Studia i materiały. Miscellanea Oeconomicae. , Vol. 3, No. 20 (2016): pp. 193-200.

Gawlik, Remigiusz (2016): Finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć przez fundusze podwyższonego ryzyka - determinanty procesu decyzyjnego. Published in: Studia i materiały. Miscellanea Oeconomicae. , Vol. 3, No. 20 (2016): pp. 151-159.

Gawlik, Remigiusz (2015): Zastosowanie jakościowych metod badawczych w naukach ekonomicznych - możliwości i perspektywy w warunkach globalizacji i regionalizacji gospodarki światowej i europejskiej. Published in: Miscellanea Oeconomicae - Studia i Materiały No. 1/2015 (October 2015): pp. 227-239.

Gawlik, Remigiusz (2015): Zmiany parametrów jakości życia młodych Europejczyków - implikacje dla przedsiębiorstw. Published in: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości, aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe. (2015): pp. 13-22.

Gawlik, Remigiusz (2014): Zastosowanie metody analitycznego procesu sieciowego do wspierania racjonalnych wyborów młodych Europejczyków. Published in: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. , Vol. 340, No. Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje. (2014): pp. 415-426.

Gawlik, Remigiusz (2012): Wpływ procesów geopolitycznych na działalność przedsiębiorstw o profilu międzynarodowym. Published in: Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek (2012): pp. 27-36.

Gawlik, Remigiusz (2011): Analiza wpływu geopolitycznych efektów światowego kryzysu gospodarczego na proces decyzyjny w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Published in: Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego (2011): pp. 124-140.

Gawlik, Remigiusz and Grzesik, Katarzyna and Kwiecińska, Monika (2018): Modelowanie AHP wyboru menadżera ds. integracji organizacyjnej w procesie fuzji przedsiębiorstw w kontekście teorii struktury rozwoju przywództwa. Published in: Przedsiębiorczość i Zarządzanie , Vol. 2.1, No. XIX (2018): pp. 195-208.

Gawlik, Remigiusz and Odrobina, Anna (2016): Editorial: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - tom II. Published in: Studia i materiały. Miscellanea Oeconomicae. , Vol. 3, No. 20 (2016): pp. 7-8.

Golonka, Monika (2012): Konwergencja, konsolidacja, koopetycja – jak zmienia się branża technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Published in: Przeglad Organizacji , Vol. 3, No. 3/2012 (March 2012): pp. 33-36.

Golonka, Monika (2011): UWARUNKOWANIA KULTUROWE A POWIĄZANIA MIĘDZYFIRMOWE W SEKTORACH GLOBALNYCH. PERSPEKTYWA EMPIRYCZNA. Published in: Wydawnictwa Naukowe WSB w Gdańsku , Vol. Vol 12, No. Działanie współczesnych przedsiębiorstw, determinanty kulturowe, zasobowe i samorządowe. (3 November 2011): pp. 4-23.

Gradzewicz, Michal and Hagemejer, Jan (2007): Marże monopolistyczne i przychody skali w gospodarce polskiej. Published in: Ekonomista , Vol. 4, (2007): pp. 515-540.

Grzegorz, Chodak and Katarzyna, Kudryńska (2012): Czy handel elektroniczny wydłuża czas życia produktu? Published in: Gospodarka Materiałowa & Logistyka No. 3 (1 March 2012): pp. 20-28.

Grzegorz, Chodak and Łukasz, Latus (2012): Bariery utrudniające ekspansję polskich sklepów internetowych na rynki zagraniczne. Published in: Gospodarka Materiałowa & Logistyka No. 2 (1 February 2012): pp. 20-24.

J

Jacek, Prokop and Adam, Karbowski (2016): Pozioma współpraca badawczo-rozwojowa a kartelizacja gałęzi. Published in: A. Fornalczyk i T. Skoczny (red.), Ekonomia ochrony konkurencji. Ograniczenia wertykalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 347-367 (June 2016)

Jarmulska, Barbara (2016): Analiza stabilności fiskalnej w Polsce w latach 1995-2014. Published in: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów No. 151 (2016): pp. 47-70.

Jerschina, Jan and Wach, Krzysztof and Beźnic, Szymon and Fulbiszewska, Mariola and Lalik-Budzewska, Dominika and Lesińska, Elżbieta and Pytliński, Łukasz (2009): Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim w 2009 roku. Raport końcowy. Published in: Published as the Final Research Report No. ISBN 978-83-61355-62-5 (2009): pp. 1-130.

Jurdziak, Leszek (2008): Znaczenie innowacji w gospodarce i na rynku taśm przenośnikowych. Published in: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje, ISSN 0324-9670 , Vol. 124, No. 52 (2008): pp. 53-70.

Jurdziak, Leszek (2008): METODA SZACOWANIA KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ EKSPLOATACYJNYCH PRZENOŚNIKÓW. Published in: Mining Science , Vol. X, No. 1 (2008): pp. 76-88.

Jurdziak, Leszek (2006): Cena węgla brunatnego jako wyznacznik podziału zysku w układach kopalń i elektrowni. Część I – Propozycje podziału. Published in: Górnictwo i geologia IX (Mining and geology IX) , Vol. Seria:, No. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 118 (Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wroclaw Univ. of Technology No.118) (23 March 2007): pp. 43-57.

Jurdziak, Leszek (2006): Cena węgla brunatnego jako wyznacznik podziału zysku w układach kopalń i elektrowni. Część II – Formuły cen węgla brunatnego. Published in: Górnictwo i geologia IX (Mining and geology IX) , Vol. Seria:, No. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 118 (Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wroclaw Univ. of Technology No.118) (23 March 2007): pp. 59-68.

Jurdziak, Leszek (2006): Cena węgla brunatnego jako wyznacznik podziału zysku w układach kopalń i elektrowni. Część III – Obliczenia cen i zysków dla hipotetycznych danych. Published in: Górnictwo i geologia IX (Mining and geology IX) , Vol. Seria:, No. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 118 (Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wroclaw Univ. of Technology No.118) (23 March 2007): pp. 69-80.

Jurdziak, Leszek (2006): Wpływ optymalizacji kopalń odkrywkowych na rozwiązanie modelu bilateralnego monopolu: kopalnia & elektrownia w długim okresie. Published in: Gornictwo Odkrywkowe No. Nr 7-8 (2004)

Jurdziak, Leszek (2006): Wpływ struktury organizacyjno-właścicielskiej na funkcjonowanie bilateralnego monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Published in: Materiały konferencyjne , Vol. Seria:, No. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wroclawskiej Nr 112 (2005)

Jurdziak, Leszek (2006): Odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego i elektrownia jako bilateralny monopol w ujęciu klasycznym. Published in: Górnictwo i Geologia VII , Vol. Seria:, No. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 106 (2004)

Jurdziak, Leszek (2006): Negocjacje pomiędzy kopalnią węgla brunatnego a elektrownią jako kooperacyjna, dwuetapowa gra dwuosobowa o sumie niezerowej. Published in: Energetyka , Vol. 59, No. No.2 (620) (February 2006)

Jurdziak, Leszek (2006): Schemat arbitrażowy Nasha, a podział zysków w bilateralnym monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Cześć druga – zastosowania w negocjacjach strategicznych i taktycznych. Published in: Górnictwo Odkrywkowe (Opencast Mining) , Vol. XLIX, No. No.1-2 (January 2007): pp. 81-88.

Jurdziak, Leszek (2006): Schemat arbitrażowy Nasha, a podział zysków w bilateralnym monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Cześć pierwsza – podstawy teoretyczne. Published in: Górnictwo Odkrywkowe (Opencast Mining) , Vol. Vol. X, No. No.1-2 (January 2007): pp. 73-80.

Jurdziak, Leszek (2005): Czy integracja pionowa kopalń odkrywkowych węgla z elektrowniami jest korzystna i dla kogo? Published in: Biuletyn URE No. Nr 2 (February 2005)

Jurdziak, Leszek and Kawalec, Witold (2006): Analiza wrażliwości wielkości i parametrów wyrobiska docelowego kopalni węgla brunatnego na zmianę ceny bazowej węgla. Published in: Gornictwo i Geologia VII , Vol. Seria:, No. Prace Naukowe Instytutu Gornictwa Politechniki Wroclawskiej Nr 106 (2004)

Jurdziak, Leszek and Kawalec, Witold (2006): OPERACYJNE STEROWANIE JAKOŚCIĄ WĘGLA BRUNATNEGO W ENERGETYCE NIEMIECKIEJ. Published in: Mining Sciences , Vol. VIII, No. 1 (2006): pp. 111-120.

Jurdziak, Leszek and Szlichcinski, Łukasz (2002): Analiza polskiego rynku taśm przenośnikowych. Published in: Transport Przemysłowy , Vol. Autumn, No. 3 (July 2002): pp. 33-36.

Jurdziak, Leszek and Szlichciński, Łukasz (2006): Rynek taśm przenośnikowych w Polsce – analiza i ocena. Published in: Wiadomości Górnicze , Vol. 57, No. 10 (October 2006): pp. 539-548.

Jurdziak, Leszek and Woźniak (Wiktorowicz), Justyna (2008): IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW RYZYKA W BILATERALNYM MONOPOLU KOPALNI I ELEKTROWNI. Published in: Mining Science , Vol. X, No. 1 (2008): pp. 97-111.

K

Karbowski, Adam (2021): Twórcy i innowacje w myśli J.A. Schumpetera.

Karbowski, Adam (2019): Analiza otoczenia instytucjonalnego systemu tworzenia wiedzy w krajach Europy Środkowej.

Karbowski, Adam (2016): Współpraca badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw: przegląd prac empirycznych. Published in: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , Vol. 151, (December 2016): pp. 119-136.

Karbowski, Adam (2016): Strategiczne znaczenie kosztu stałego ustanowienia współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Published in: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , Vol. 439, (September 2016): pp. 154-166.

Karbowski, Adam (2016): Organizacja współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Published in: G. Główka i R. Sobiecki (red.), Przedsiębiorstwo w strukturach sieci. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 124-133 (May 2016)

Karbowski, Adam (2015): Innowacyjność przedsiębiorstw: miary oraz modele. Published in: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie No. 36 (September 2015): pp. 70-76.

Karbowski, Adam (2015): Problemy dzielenia się wiedzą w poziomej współpracy badawczo-rozwojowej. Published in: Organizacja i Kierowanie , Vol. 168, (2015): pp. 107-122.

Karbowski, Adam (2011): Sądy postulatywne w ekonomii głównego nurtu. Published in: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie , Vol. 21, (2011): pp. 40-44.

Karbowski, Adam (2011): O kilku modelach samolubnego karania w ekonomii behawioralnej. Published in: Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej , Vol. 29, (2011): pp. 236-249.

Karbowski, Adam (2010): Luka zasobowa w procesie tworzenia innowacji. Published in: Organizacja i Kierowanie , Vol. 140, (September 2010): pp. 75-85.

Karbowski, Adam (2009): Sieci społeczne i technologiczne: wpływ na proces powstawania innowacji w gospodarce. Published in: Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej , Vol. 25, (September 2009): pp. 143-158.

Karbowski, Adam and Kryśkiewicz, Łukasz and Prokop, Jacek (2018): Kartele jako przedmiot polityki gospodarczej. Published in: M. Strojny (red.), Wyzwania ekonomiczne dla Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa: SGH , Vol. 1, No. 1 (2018)

Karbowski, Adam and Prokop, Jacek (2018): Kartele i patenty a nakłady badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Published in: Studia i Prace WNEIZ US , Vol. 3, No. 51 (2018): pp. 163-174.

Karbowski, Adam and Prokop, Jacek (2016): Wybrane zagadnienia współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w ujęciu ekonomii gałęziowej. Published in: Studia i Prace WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego , Vol. 44, (2016): pp. 139-151.

Karbowski, Adam and Prokop, Jacek (2012): Kontrowersje związane z ekonomicznym uzasadnieniem ochrony patentowej. Published in: Jarecki, W. (red.) Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin (September 2012): pp. 1-14.

Klimczuk, Andrzej (2021): Pandemia COVID-19 z perspektywy teorii ryzyka. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2018): Polityka publiczna wobec starzenia się ludności. Przegląd pojęć i podejść teoretycznych. Published in: Studia z Polityki Publicznej No. 20 (2018): pp. 67-94.

Klimczuk, Andrzej (2017): Generacja sandwicz. Published in: (2017): pp. 485-487.

Klimczuk, Andrzej (2017): Integracja wiekowa. Published in: (2017): pp. 71-73.

Klimczuk, Andrzej (2017): Gerontologia kreatywna. Published in: (2017): pp. 529-531.

Klimczuk, Andrzej (2016): Modele „srebrnej gospodarki” w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji. Published in: Problemy zarządzania , Vol. 14, No. 2 (2016): pp. 41-59.

Klimczuk, Andrzej (2015): Social Innovation Europe: Country Summary: Polska. Innowacje społeczne w Polsce. Published in: (2015)

Klimczuk, Andrzej (2015): Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej. Published in: Zarządzanie Publiczne No. 2 (2015): pp. 41-53.

Klimczuk, Andrzej (2014): Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moralną kodyfikacji norm etycznych. Published in: Annales. Ethics in Economic Life , Vol. 17, No. 1 (2014): pp. 47-59.

Klimczuk, Andrzej (2014): Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etyki zawodowej. Przegląd stanowisk etycznych. Published in: Palimpsest , Vol. 1, No. 6 (2014): pp. 111-118.

Klimczuk, Andrzej (2014): Pozarządowe agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych - szanse i wyzwania. Published in: Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo, gospodarka, świat (2014): pp. 297-307.

Klimczuk, Andrzej (2014): Barriers to the Development of Creative Industries in Culturally Diverse Region. Published in: Coactivity: Philosophy, Communication , Vol. 22, No. 2 (2014): pp. 145-152.

Klimczuk, Andrzej (2014): Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2014): Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych. Published in: (2014)

Klimczuk, Andrzej (2014): Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa. Published in: Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa (2014): pp. 149-170.

Klimczuk, Andrzej (2014): Wybrane koncepcje polityki społecznej związane ze starzeniem się ludności. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2014): Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok w świetle dokumentów strategicznych. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2013): Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etycznych. Przegląd stanowisk etycznych. Published in: Problemy Profesjologii No. 2 (2013): pp. 69-82.

Klimczuk, Andrzej (2013): Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej. Published in: Kreatywna starość. Jubileusz XV-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu (2013): pp. 99-111.

Klimczuk, Andrzej (2013): Budowa kapitału społecznego ludzi starych w kontekście polityk aktywizacji i aktywnego starzenia się. Published in: Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie (2013): pp. 11-24.

Klimczuk, Andrzej (2013): Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk. Published in: Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk) (2013): pp. 24-46.

Klimczuk, Andrzej (2013): Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego. Published in: Seniorzy w świecie nowych technologii (2013): pp. 184-215.

Klimczuk, Andrzej (2013): Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej. Published in: Przemysły kreatywne 2.0.12 (2013): pp. 72-80.

Klimczuk, Andrzej (2013): Solidarność pokoleń w perspektywie strategicznej państwa. Published in: Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych (2013): pp. 190-205.

Klimczuk, Andrzej (2013): Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa. Published in: Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza (2013): pp. 461-472.

Klimczuk, Andrzej (2013): Raport Desk Research: Stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2013): Hipoteza Sapira-Whorfa - przegląd argumentów zwolenników i przeciwników. Published in: Kultura-Społeczeństwo-Edukacja No. 1 (2013): pp. 165-182.

Klimczuk, Andrzej (2013): Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce. Published in: E-mentor No. 51 (2013): pp. 72-77.

Klimczuk, Andrzej (2013): Raport Desk Research: samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych. Published in: : pp. 1-129.

Klimczuk, Andrzej (2013): Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych. Published in: Pogranicze. Studia Społeczne , Vol. 22, (2013): pp. 185-200.

Klimczuk, Andrzej (2012): Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok. Published in: (24 June 2012): pp. 1-270.

Klimczuk, Andrzej (2012): Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka. Wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności. Published in: Społeczeństwo wielokulturowe - nowe wyzwania i zagrożenia (2012): pp. 243-268.

Klimczuk, Andrzej (2012): Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2012): Wykorzystanie nowych mediów w organizacjach pozarządowych. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2012): Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2012): Zarządzanie zasobami ludzkimi w redakcji internetowego serwisu o grach komputerowych. Published in:

Klimczuk, Andrzej (2011): Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku. Published in: Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Seria: Ekonomia , Vol. 1, No. 3 (2011): pp. 289-311.

Klimczuk, Andrzej (2011): Eksperci i narcyzm kulturowy - próba analizy wzajemnych relacji. Published in: Narcyzm: jednostka - społeczeństwo - kultura (2011): pp. 218-255.

Klimczuk, Andrzej (2011): Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa. Published in: COntextual MIX. Through Graphic Stories to Analyses of Contemporary Culture : pp. 385-396.

Klimczuk, Andrzej (2011): Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki. Published in: Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu (2011): pp. 57-75.

Klimczuk, Andrzej (2010): Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce. Published in: Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej (2010): pp. 92-107.

Klimczuk, Andrzej (2010): Bezpieczeństwo ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku. Published in: Zagrożenia w starości i na jej przedpolu (2010): pp. 75-90.

Klimczuk, Andrzej (2010): Ludzie starzy o swoim wizerunku w mediach. Published in: Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty. Konstrukcje. Fasady (2010): pp. 383-395.

Klimczuk, Andrzej (2009): Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych. Published in: Homo Ludens , Vol. 2, No. 1 (2010): pp. 51-59.

Klimczuk, Andrzej (2009): Kapitał społeczny Polaków a rozwój społeczno-ekonomiczny.

Klimczuk, Andrzej (2009): W kreatywnym chaosie. O zróżnicowaniu starości na przykładzie prac społeczności deviantART.com. Published in: Patrząc na starość (2009): pp. 165-211.

Klimczuk, Andrzej (2009): Wiekizm jako przeszkoda w budowie społeczeństwa mądrości. Published in: Wspólnota i różnica. Interdyscyplinarne studia, analizy i rozprawy (2009): pp. 344-360.

Klimczuk, Andrzej (2008): Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile. Published in: Homo communicativus , Vol. 3, No. 5 (2008): pp. 177-187.

Klimczuk, Andrzej (2007): Drugie Życie, czyli problemy z przedłużaniem rzeczywistości.

Klimczuk, Andrzej (2006): Rozrywkowe skrzywienie - kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom? Published in: Homo Communicativus , Vol. 2, No. 4 (2008): pp. 103-111.

Klimczuk, Andrzej and Azevedo, Anna and Skarzyński, Michał and Walczak, Agnieszka (2015): ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Baczyńska-Koc, Katarzyna and Borys, Magdalena and Pietrzak, Iwona and Plawgo, Bogusław and Radziewicz, Katarzyna and Rollnik-Sadowska, Ewa and Sadowska-Snarska, Cecylia and Żynel-Etel, Justyna (2015): Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Borowski, Dariusz and Skarzyński, Michał and Juchnicka, Marta (2014): Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Gawron, Grzegorz and Szweda-Lewandowska, Zofia (2021): Starzenie się populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integracja społeczna osób starszych. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2015): Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2015): Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego. Published in: (2015)

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2014): Outplacement jako sposób ochrony kompetencji pracowników organizacji w warunkach zmiennego otoczenia. Published in: Współczesne problemy zarządzania - dylematy i propozycje rozwiązań (2014): pp. 157-174.

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2012): Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2011): Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego. Published in: Odpowiedzialność - przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i polityki (2011): pp. 111-135.

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Plawgo, Bogusław (2015): Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu zakarpackiego na Ukrainie oraz obwodu Grodzieńskiego na Białorusi. Published in: (2015)

Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Łagoda, Katarzyna Alicja (2013): Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Marcin, Siedlecki and Paulina, Sadowska and Michał, Sydow (2013): Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym. Published in: (2013): pp. 1-164.

Klimczuk, Andrzej and Poleszczuk, Jan and Sztop-Rutkowska, Katarzyna and Porankiewicz-Żukowska, Aleksandra and Kiszkiel, Łukasz and Mejsak, Rafał Julian (2013): Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Published in: : pp. 1-199.

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał (2015): ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy. Published in: (2015): pp. 1-236.

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał (2015): ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika. Published in: (2015): pp. 1-288.

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał and Borowski, Dariusz and Hogeforster, Jürgen (2015): Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał and Hogeforster, Jürgen (2015): Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał and Juchnicka, Marta (2015): Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał and Skalska, Agnieszka and Walczak, Agnieszka (2015): ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Sosnowicz, Agnieszka and Tomanek, Adam and Stypułkowski, Wojciech (2011): Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Szatur-Jaworska, Barbara and Kubicki, Paweł and Niezabitowski, Marek and Majer, Ryszard and Cieśla, Agnieszka and Rudnicka, Marzena (2018): Dyskusja redakcyjna. Polityka senioralna w Polsce. Published in: Studia z Polityki Publicznej No. 20 (2018): pp. 97-143.

Klimczuk, Andrzej and Sztop-Rutkowska, Katarzyna (2013): Regionalne Obserwatorium Kultury w województwie podlaskim - uwarunkowania i planowane kierunki rozwoju. Published in: Kultura i Edukacja No. 95 (2013): pp. 222-246.

Klimczuk, Andrzej and Tarkowski, Alek and Mierzecka, Anna and Jasiewicz, Justyna and Filiciak, Mirosław and Kisilowska, Małgorzata and Bojanowska, Elżbieta (2015): Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+. Published in:

Klimczuk, Andrzej and Tomczyk, Łukasz (2016): Inteligentne miasta przyjazne starzeniu się - przykłady z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Published in: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna No. 34 (2016): pp. 79-97.

Klimczuk, Andrzej and Trafiałek, Elżbieta (2017): Kapitał społeczny ludzi starszych. Published in: (2017): pp. 105-108.

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2017): Determinanty zaufania konsumentów do firm z sektora rolno-spożywczego. Published in: Marketing i Rynek No. 11 (2017): pp. 232-245.

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2016): Rola innowacji miękkich w badaniach innowacyjności przedsiębiorstw z sektorów niskotechnologicznych na przykładzie sektora spożywczego. Published in: Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski , Vol. 2, No. 2 (2016): pp. 23-32.

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2016): Relacje międzyorganizacyjne. Published in: Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych (2016): pp. 345-356.

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2016): Wkład Petera F. Druckera w rozwój teorii zarządzania. Published in: Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych (2016): pp. 68-79.

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2012): Rola klastrów gospodarczych w budowaniu kultury innowacyjności przedsiębiorstw i regionu. Published in: Współczesne Zarządzanie No. 1 (2012): pp. 47-54.

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2012): Polityka rozwoju klastrów w województwie podlaskim - dotychczasowe doświadczenia i kierunki rozwoju. Published in: Optimum No. 58 (2012): pp. 155-173.

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2011): Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie podlaskich uczelni. Published in: Zeszyty Naukowe WSEI, seria Ekonomia , Vol. 3, (2011): pp. 73-97.

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2011): Kanały transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw w świetle wyników badań. Published in: Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu (2011): pp. 208-226.

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2010): Rola uczelni wyższych w procesie transferu wiedzy do przedsiębiorstw. Published in: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria Zarządzanie i Marketing No. 17 (2010): pp. 149-168.

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2010): Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy. Published in: Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne (2010): pp. 121-140.

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2004): Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa działającego w klastrach przemysłowych. Published in: Zeszyty Naukowe PTE No. 2 (2004): pp. 205-218.

Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Marczewska, Magdalena (2016): Zarządzanie operacyjne. Published in: Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych (2016): pp. 80-100.

Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Proniewski, Marek and Popławski, Tadeusz and Niedźwiecki, Arkadiusz and Perło, Dorota and Skibicka, Elwira and Juchnicka, Marta and Proniewski, Marcin and Nikitorowicz, Andrzej (2012): Benchmarking regionalny czynników innowacyjności województwa podlaskiego w kontekście RSI. Synteza raportu. Published in: (2012)

Kopera, Sebastian and Najda-Janoszka, Marta and Wszendybył-Skulska, Ewa (2014): Kanał YouTube jako przykład wykorzystania mediów społecznościowych w procesie transferu wiedzy do biznesu turystycznego. Published in: Folia Turistica No. 32 (December 2014): pp. 55-72.

Kwasnicki, Witold (2014): Jak wspierać rozwój innowacji społecznych? Published in: Innowacje społeczne: od idei do upowszechniania efektu (2014): pp. 27-43.

Kwasnicki, Witold (2013): Panika roku 1907 – kryzys finansowy 2008,Sto lat budowania kreatywnego kapitalizmu.

Kwasnicki, Witold (2013): Innowacje społeczne – nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatywności człowieka? Forthcoming in: Obywatelskość wobec kryzysu: uśpieni czy innowatorzy? (2015)

M

Moszoro, Marian (2010): Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej. Published in: Wolters Kluwer, Warsaw No. 978-83-7526-715-0 (2010): pp. 1-304.

Moszoro, Marian (2010): Analiza problemów biznesowych. Published in: Wolters Kluwer, Warsaw No. ISBN: 978-83-7526-732-7 (2010): pp. 1-256.

N

Najda-Janoszka, Marta (2015): Problem zatrzymywania wartości przez MŚP – studium przypadku działalności podwykonawczej. Published in: Marketing i Rynek No. 9 (October 2015): pp. 424-435.

Najda-Janoszka, Marta (2011): Zatrzymywanie Wartości W Sieciach Kooperacyjnych Przedsiębiorstw. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu No. 169 (2011): pp. 48-62.

Najda-Janoszka, Marta (2011): Ochrona zasobów niematerialnych w sieciach kooperacyjnych. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. Ekonomiczne Problemy Usług, No. 650 (2011): pp. 427-438.

Najda-Janoszka, Marta and Wach, Krzysztof (2010): Międzynarodowe powiązania kooperacyjne małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 812 (2010): pp. 99-114.

O

Olczyk, Magdalena (2008): Miejsce polski w innowacyjnej gospodarce światowej. Published in: Problemy ekonomii i polityki gospodarczej red. nauk. Grażyna Maniak No. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskego (2008): pp. 160-169.

Olejniczak, Jarosław (2013): ZWIĄZKI MIĘDZY POZIOMEM ROZWOJU GMIN A ICH KONDYCJĄ FINANSOWĄ – WYBRANE ASPEKTY. Published in: Ekonomiczno-zarządcze problemy w gospodarce Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego , Vol. 1, No. 3 (October 2013): pp. 105-118.

Olik, Ewa (2011): Oddziaływanie imprez sportowych na gospodarkę: na przykładzie Euro 2012 organizowanego w Polsce.

Olszewski, Krzysztof (2012): Hotele w gospodarce polskiej – zarys rozwoju, ekonomiki i ryzyka. Published in: Finansowanie Nieruchomości , Vol. 30, (March 2012): pp. 34-38.

Opolska, Agata and Karbowski, Adam and Cichocki, Michał (2009): Wirtualna inteligencja emocjonalna. Published in: e-mentor , Vol. 30, (2009): pp. 37-43.

Osiński, Jerzy and Karbowski, Adam (2015): Dyskontowanie nagród pieniężnych w czasie i w przestrzeni społecznej: studium eksperymentalne. Published in: Bank i Kredyt , Vol. 46, No. 3 (2015): pp. 237-252.

P

POTERAJ, Jarosław (2005): Zmiany na rynku powszechnych towarzystw emerytalnych w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Published in: Przekształcenia rynku finansowego w Polsce , Vol. vol. I, (2005): pp. 201-215.

Piasecki, Krzysztof (2011): Rozmyte zbiory probabilistyczne jako narzędzie finansów behawioralnych. Published in: (November 2011): pp. 1-132.

Piecuch, Jakub (2009): Rola struktury administracyjnej kraju w rozwoju hiszpańskich wspólnot autonomicznych. Published in: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu No. 46 (2009): pp. 523-532.

Piecuch, Jakub (2008): Czy decentralizacja władzy przyspiesza tempo rozwoju regionalnego? Doświadczenia hiszpańskich wspólnot autonomicznych. Published in: Ekonomiczne Problemy Usług , Vol. 22, No. 501 (2008): pp. 155-164.

Piątkowski, Marcin J. (2010): Rola funduszy europejskich w rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych. Published in: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Zarządzanie i Marketing , Vol. nr 2, No. z. 17 (February 2010): pp. 577-586.

Plawgo, Bogusław and Bojar, Ewa and Juchniewicz, Małgorzata and Olesiński, Zbigniew and Kaszuba, Krzysztof and Bojar, Matylda and Citkowski, Mariusz and Menan, Łukasz and Nosal-Szczygieł, Elžbieta and Predygier, Agnieszka and Juchnicka, Marta and Klimczuk, Magdalena (2007): Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej. Published in: (2007)

Plawgo, Bogusław and Bojar, Ewa and Juchniewicz, Małgorzata and Olesiński, Zbigniew and Salachna, Joanna and Grabska, Anna and Kaszuba, Krzysztof and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Perło, Dariusz and Perło, Dorota and Citkowski, Mariusz and Juchnicka, Marta and Sosnowicz, Agnieszka and Żynel-Etel, Justyna (2010): Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej. Published in: (2010)

Plawgo, Bogusław and Grabska, Anna and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2010): Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego. Sektor handlu. Published in: (2010)

Plawgo, Bogusław and Grabska, Anna and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Citkowski, Mariusz and Juchnicka, Marta and Sosnowicz, Agnieszka and Żynel-Etel, Justyna and Leszko, Kamil (2010): Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego. Sektor budownictwa. Published in: (2011)

Plawgo, Bogusław and Grabska, Anna and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Citkowski, Mariusz and Juchnicka, Marta and Sosnowicz, Agnieszka and Żynel-Etel, Justyna and Leszko, Kamil (2010): Startery podlaskiej gospodarki - analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor call center. Published in: (2010)

Plawgo, Bogusław and Grabska, Anna and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Stypułkowski, Wojciech and Klimczak, Tomasz (2013): Analizy potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. Published in: (2013)

Plawgo, Bogusław and Klimczuk, Andrzej and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Kierklo, Jacek and Żynel-Etel, Justyna and Grabska, Anna (2011): Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego. Published in:

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2015): Rodzaje a źródła innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Published in: Problemy Zarządzania No. 50 (2015): pp. 197-219.

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2014): Klastry - stan i perspektywy rozwoju w województwie podlaskim. Published in: (2014)

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2013): Raport końcowy. Ewaluacja pt. Jak zmieniają się klastry dzięki wsparciu z PO RPW? Published in: (2013)

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Bojar, Ewa and Juchniewicz, Małgorzata and Olesiński, Zbigniew and Salachna, Joanna and Grabska, Anna and Kaszuba, Krzysztof and Perło, Dariusz and Perło, Dorota and Citkowski, Mariusz and Juchnicka, Marta and Osipiuk, Renata and Rzepniewska, Ewa (2011): Potrzeby kompetencyjne pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST). Published in: (2011)

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Ciborowski, Robert and Szpak, Andrzej and Citkowski, Mariusz and Stypułkowski, Wojciech and Oryszczyszyn, Radosław and Gurba, Ewa and Toczydłowska, Katarzyna (2009): Raport końcowy ekspertyzy: Rodzaj wspieranych projektów w ramach RPOWP w kontekście zachodzących zmian gospodarczych. Published in: (2009)

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Citkowski, Mariusz (2010): Klastry jako potencjał rozwoju - województwo podlaskie. Published in: (2010)

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Citkowski, Mariusz and Bagińska, Anna and Juchnicka, Marta (2011): Przedsiębiorczość akademicka - stan, bariery i przesłanki rozwoju. Published in: (2011)

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Citkowski, Mariusz and Juchnicka, Marta and Klimczuk, Andrzej (2009): Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej. Published in:

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Citkowski, Mariusz and Juchnicka, Marta and Sosnowicz, Agnieszka and Żynel-Etel, Justyna and Grabska, Anna and Leszko, Kamil (2010): Startery podlaskiej gospodarki - analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor produkcji bielizny. Published in: (2010)

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Citkowski, Mariusz and Juchnicka, Marta and Sosnowicz, Agnieszka and Żynel-Etel, Justyna and Leszko, Kamil and Grabska, Anna (2010): Startery podlaskiej gospodarki - analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor produkcji żywności leczniczej. Published in: (2010)

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Juchnicka, Marta and Citkowski, Mariusz (2011): Przedsiębiorczość akademicka. Dobre praktyki. Published in: (2011)

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Juchnicka, Marta and Skierniewski, Tomasz and Żynel-Etel, Justyna (2011): Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego. Sektor producentów wyrobów z drewna i mebli. Published in: (2011)

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Krot, Katarzyna and Juchnicka, Marta (2009): Startery podlaskiej gospodarki - analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor producentów artykułów i sprzętu medycznego. Published in: (2009)

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Migut, Beata and Miller, Adam and Klimczak, Tomasz and Sokołowska, Dorota (2017): Potencjał eksportowy przedsiębiorstw w Małopolsce. Published in: Potencjał eksportowy przedsiębiorstw w Małopolsce (2017)

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Żynel-Etel, Justyna and Wyszkowski, Adam (2011): Startery podlaskiej gospodarki - analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor biotechnologii. Published in: (2011)

Polcyn, Jan (2017): Edukacja jako dobro publiczne - próba kwantyfikacji. Published in: (2017)

Poleszczuk, Jan and Sztop-Rutkowska, Katarzyna and Kiszkiel, Łukasz and Klimczuk, Andrzej and Mejsak, Rafał Julian (2013): Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji. Published in: (2013): pp. 1-49.

Poleszczuk, Jan and Sztop-Rutkowska, Katarzyna and Kiszkiel, Łukasz and Klimczuk, Andrzej and Mejsak, Rafał Julian and Winiecka, Katarzyna (2012): Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim. Published in: (2012)

Poteraj, Jarosław (2008): Duński system emerytalny. Published in: Polityka Społeczna , Vol. 1, No. 2008 (January 2008): pp. 13-17.

Poteraj, Jarosław (2007): Systemy emerytalne w Europie – Estonia. Published in: in: Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego : pp. 502-508.

Poteraj, Jarosław (2008): SYSTEMY EMERYTALNE W EUROPIE – WŁOCHY. Published in: Polityka unijnej integracji. Wybrane relacje zewnętrzne i wewnętrzne (2008): pp. 309-326.

Poteraj, Jarosław (2007): System emerytalny w Bułgarii. Published in: Polityka Społeczna No. 9 (September 2007): pp. 16-8.

Poteraj, Jarosław (2007): Systemy Emerytalne w Europie - Belgia. Published in: Współczesna Ekonomia , Vol. 2, No. 2 (2007): pp. 37-46.

Poteraj, Jarosław (2007): Systemy emerytalne w Europie. Przypadek Grecji. Published in: Współczesna Ekonomia , Vol. 3, No. 3 (2007): pp. 119-128.

Poteraj, Jarosław (2007): Systemy emerytalne w Europie - Cypr. Published in: Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (2007): pp. 177-185.

Poteraj, Jarosław (2004): Procesy konsolidacyjne. Raiders & targets w polskich instytucjach finansowych. Published in: Episteme No. 37(2004) (2004): -800.

Poteraj, Jarosław (2002): Polskie instytucje finansowe: Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne. Published in: EPISTEME , Vol. 24, (2002): -288.

Prochniak, Mariusz and Rapacki, Ryszard and Gardawski, Juliusz and Czerniak, Adam and Horbaczewska, Bozena and Karbowski, Adam and Maszczyk, Piotr and Towalski, Rafal (2017): Wyłaniające się modele kapitalizmu w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle Europy Zachodniej. Published in: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu No. 489 (December 2017): pp. 313-327.

Prokop, Jacek (2012): PRAKTYKA ZWALCZANIA KARTELI W UNII EUROPEJSKIEJ. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No. 750 (2012): pp. 23-30.

Prokop, Jacek (2011): Powstawanie i stabilność karteli heterogenicznych. Published in: Gospodarka Narodowa , Vol. 80/21, No. 10 (October 2011): pp. 39-57.

Prokop, Jacek and Karbowski, Adam (2013): Współpraca badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw a kartelizacja gałęzi. Published in: Przegląd Zachodniopomorski No. 28 (September 2013): pp. 259-272.

R

Rapacki, Ryszard and Gardawski, Juliusz and Czerniak, Adam and Horbaczewska, Bożena and Karbowski, Adam and Maszczyk, Piotr and Próchniak, Mariusz (2018): Wyłaniające się odmiany kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej: przegląd badań. Published in: Ekonomista No. 5/2018 (November 2018): pp. 523-553.

S

Sadowska-Snarska, Cecylia and Juchnicka, Marta and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Muczyński, Maciej (2011): Uwarunkowania utrzymania aktywności zawodowej osób pracujących po 50. roku życia. Published in: (2011)

Sadowska-Snarska, Cecylia and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2012): Zatrudnienie w zawodach niszowych, ginących i mało popularnych - czynniki, bariery, dobre praktyki. Published in: (2012)

Salwa, Dominika and Gawlik, Remigiusz (2003): Wzajemne zależności uczelni wyższych i przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Published in: Visnik Technologičnogo universitetu Podillja , Vol. 2, No. 6 (2003): pp. 166-170.

Sieja, Marek and Wach, Krzysztof (2008): Implementacja algorytmów ewolucyjnych w gospodarce opartej na wiedzy. Published in: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Z. Zioło, T. Rachwał, seria "Przedsiębiorczość - Edukacja" nr 4, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa - Kraków 2008 No. ISBN 978-83-7409-620-1 (2008): pp. 82-89.

Skierniewski, Tomasz and Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Citkowski, Mariusz and Jaroszek, Karolina and Juchnicka, Marta and Puchalska, Katarzyna and Turkowski, Karol and Zych, Mateusz and Zynel-Etel, Justyna and Młodożeniec, Marek (2010): Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej. Published in: (2010)

Sokolovskyi, Dmytro (2016): Zastosowanie behawioralnych czynników do oceny i zarządzania poziomem konkurencyjnością przedsiębiorstw.

Staszkiewicz, Piotr W. (2013): Mechanizm wczesnego ostrzegania firm inwestycyjnych.

Staszkiewicz, Piotr W. (2013): PKB a upadłość. Forthcoming in:

Staszkiewicz, Piotr W. (2010): Ryzyko struktury: Rys koncepcyjny. Published in: Research Papers of Wrocław University of Economics No. 183 (2011): pp. 378-384.

T

Tittenbrun, Jacek S. (2011): Economic Sociology or Economic Imperialism? The Case of Gary C. Becker.

Trojanowski, Dariusz and Olszewski, Krzysztof and Gałaszewska, Krystyna (2017): Analiza odporności inwestycji w nieruchomości biurowe na wzrost kosztów kredyt lub stopy pustostanów.

W

Wach, Krzysztof (2010): Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych. Published in: Horyzonty Wychowania (ISSN 1643-9171) , Vol. 9, No. 17 (2010): pp. 95-105.

Wach, Krzysztof (2010): Ewolucja europejskiej polityki wspierania przedsiębiorczości w latach 1973-2013. Published in: "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, seria: "Ekonomia" , Vol. ISBN 9, (2010)

Wach, Krzysztof (2010): Analiza otoczenia przedsiębiorstwa w szkołach i koncepcjach zarządzania. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 812 (2010): pp. 129-145.

Wach, Krzysztof (2010): Menedżerska percepcja zmian w otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 832 (0210): pp. 83-99.

Wach, Krzysztof (2010): Wokół pojęcia europeizacji. Published in: Horyzonty Polityki (ISSN 2082-5897) , Vol. 1, No. 1 (2010): pp. 195-205.

Wach, Krzysztof (2010): Kierunki ewolucji polityki Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw i przedsiębiorczości. Published in: Horyzonty Polityki (ISSN 2082-5897) , Vol. 2, No. 2 (2011): pp. 195-213.

Wach, Krzysztof (2009): Mezootoczenie małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu czynnikowym. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 799 (2009): pp. 99-113.

Wach, Krzysztof (2009): Polityka Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2007-2013. Published in: Studia Europejskie (ISSN 1428-149X) , Vol. ISSN 1, No. 9(52) (2009): pp. 201-218.

Wach, Krzysztof (2009): Wymiary europeizacji i jej kontekst. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 852 (2011): pp. 29-43.

Wach, Krzysztof (2008): Działalność eksportowa małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej. Published in: Zarządzanie i Marketing - Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej (ISSN 1234-3706) , Vol. 14, No. 250 (2008): pp. 453-464.

Wach, Krzysztof (2008): Empiryczna analiza konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej. Published in: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008 (2008): pp. 233-242.

Wach, Krzysztof (2008): Elastyczność działania małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej. Published in: Przegląd Organizacji (ISSN 0137-7221) No. 6 (2008): pp. 22-25.

Wach, Krzysztof (2008): Europeizacja działalności gospodarczej po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Published in: Regionalizacja gospodarki. Tom 2, edited by J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, No. ISBN 978-83-925876-1-3 (2008): pp. 428-437.

Wach, Krzysztof (2008): Identyfikacja i strukturalizacja cech otoczenia przedsiębiorstwa. Published in: Organizacja i Kierowanie (ISSN 0137-5466) No. 1 (2008): pp. 57-72.

Wach, Krzysztof (2007): Inicjatywy lokalne na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Published in: Master of Business Administration (ISSN 1231-0328) No. 6(87) (2007): pp. 30-34.

Wach, Krzysztof (2007): Regionalne wsparcie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw. Empiryczna analiza porównawcza Małopolski i Śląska. Published in: Przegląd Organizacji (ISSN 0137-7221) No. 3 (806) (2007): pp. 21-24.

Wach, Krzysztof (2007): Wsparcie finansowe rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Published in: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (ISSN 0860-6846) No. 7(690) (2007): pp. 45-51.

Wach, Krzysztof (2007): Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian. Published in: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dabrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007 No. ISBN 978-83-922607-8-3 (2007): pp. 120-127.

Wach, Krzysztof (2007): Chłonność rynku lokalnego a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych. Published in: Handel Wewnętrzny (ISSN 0438-5403) , Vol. 53, No. 1(306) (2007): pp. 53-57.

Wach, Krzysztof (2007): Swoboda przedsiębiorczości w Unii Europejskiej. Published in: Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007 No. SBN 978-83-7378-316-4 (2007): pp. 209-218.

Wach, Krzysztof (2007): Europejska swoboda przepływu pracowników. Published in: Studia Europejskie (ISSN 1428-149X) No. 3 (43) : pp. 183-195.

Wach, Krzysztof (2007): Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw a parametry demograficzne przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Published in: Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK (ISSN 1898-6323) No. 2 (2009): pp. 99-117.

Wach, Krzysztof (2006): Otoczenie biznesu a fazy rozwoju małych i średnich przedsiebiorstw. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 769 (2008): pp. 41-54.

Wach, Krzysztof (2004): Nowe kryteria klasyfikacji małego i średniego przedsiębiorstwa w ustawodawstwie unijnym. Published in: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (ISSN 0860-6846) No. 5 (2004): pp. 33-43.

Wach, Krzysztof (2003): Produkt globalny jako jeden z efektów procesu globalizacji. Published in: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (ISSN 0324-8445) No. 976 (2003): pp. 411-422.

Wach, Krzysztof (2002): Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z ośrodkami naukowo-badawczymi na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego. Published in: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie (ISSN 0208-7944) No. 671 (2005): pp. 117-133.

Weron, Rafal (2008): Bezpieczeństwo elektroenergetyczne: Ryzyko > Zarządzanie ryzykiem > Bezpieczeństwo. Published in: Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji "Polska Elektroenergetyka - Realia, Problemy, Dylematy" (2008)

Z

Zarzecki, Marcin and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Wiśniewski, Rafał and Jaroszek, Karolina and Puchalska, Katarzyna and Turkowski, Karol (2010): Raport końcowy z badania marketingowego ex-ante w ramach realizacji Programu Promocji Polski Wschodniej działania I.4, Komponent Promocja i Priorytetu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Published in: (2010)

Zawadzki, Krystian (2010): Portugalia jako organizator Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2004 roku. Published in: Euro 2012: Szanse i zagrożenia dla Pomorza: Analiza przypadku Euro 2004 w Portugalii No. ISBN 978-83-62197-24-8 (2010): pp. 5-22.

Zawadzki, Krystian and Lewicka, Marta (2010): Rynek finansowy w Federacji Rosyjskiej - wybrane zagadnienia. Published in: Pieniądze i Więź , Vol. 48, No. 3/2010 (October 2010): pp. 27-35.

Ć

Ćwiklicki, Marek (2020): Metodyka przeglądu zakresu literatury (scoping review).

Ćwiklicki, Marek (2015): W kierunku neo-biurokracji: o biurokracji we współczesnych koncepcjach zarządzania publicznego.

Ćwiklicki, Marek (2011): Dziedzictwo analizy wartości. Published in: Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie procesowe , Vol. 3, (2011): pp. 329-348.

Ćwiklicki, Marek (2011): Wprowadzenie do koncepcji wartości publicznej. Published in: Reformowanie polskiej administracji publicznej - wybrane aspekty zagadnienia (2011): pp. 9-21.

Ćwiklicki, Marek (2011): Współczesne oblicza tayloryzmu. Published in: Rozwój koncepcji i metod zarządzania (2011): pp. 135-157.

Ćwiklicki, Marek (2010): Koncepcja zaktualizowanej analizy wartości procesów informacyjnych.

Ćwiklicki, Marek (2006): Nowe ujęcie funkcji zarządzania informacjami. Published in: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym , Vol. 1, (2006): pp. 187-196.

Ćwiklicki, Marek and Czekaj, Janusz (2014): Uwarunkowania tworzenia innowacji organizacyjnych.

Ćwiklicki, Marek and Czekaj, Janusz (2013): Możliwe i rekomendowane sposoby grupowania i porządkowania współczesnych metod i koncepcji zarządzania.

This list was generated on Mon Dec 11 12:36:24 2023 CET.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.