Munich Personal RePEc Archive

Browse by Languages

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators Name | Institution
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | K | M | N | P | S | T | V | Y | Г | К | С | Я
Number of items: 350.

A

Abuselidze, George (2019): АНАЛИЗ НА ФОРМИРАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА БЮДЖЕТНИ ПОЛИТИКИ, ОСИГУРЯВАЩИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ. Published in: Economic Archive No. 2

Andreeva, Andriyana (2021): За границите и съдържанието на института работно време в дигитални условия и в контекста на работа от разстояние. Published in: Известия. Списание на Икономически университет , Vol. 65, No. 1 (2021): pp. 87-100.

Andreeva, Andriyana (2020): По някои въпроси на гъвкавите форми на заетост и потребността от прозрачни и предвидими условия на труд за работниците и служителите. Published in: Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия A.Обществени науки, изкуство и култура , Vol. VI, (2020): pp. 20-25.

Andreeva, Andriyana (2020): Отражение на дигитализацията върху трудовия процес – рискове и перспективи. Published in: Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха (2020): pp. 168-178.

Andreeva, Andriyana (2020): Социалният диалог в българското трудово право – потребност от трансформация в съвременна среда. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 3, (2020): pp. 316-323.

Andreeva, Andriyana (2020): Медиацията в сферата на висшето образование – иновативен модел за комуникация в българските университети. Published in: Медиацията в различните обществени сфери (2020): pp. 7-14.

Andreeva, Andriyana (2020): По някои въпроси на работодателската правоспособност, работодателска власт и социалната отговорност. Published in: Известия списание на Икономически университет , Vol. 64, No. 3 (2020): pp. 227-243.

Andreeva, Andriyana (2019): Правна регламентация на социалната и солидарна икономика и влиянието й върху заетостта. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката , Vol. 1, (2019): pp. 27-36.

Andreeva, Andriyana (2019): Нормативни гаранции за опазване данните от електронните документи в трудовото досие на работника или служителя. Published in: Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия A. Обществени науки, изкуство и култура , Vol. V, (2019): pp. 85-88.

Andreeva, Andriyana (2019): За значимостта на трудовата книжка и потребността от нови нормативни решения в уредбата. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 2, (2019): 292 -299.

Andreeva, Andriyana (2019): Неприкосновеност на личния живот на работниците в контекста на дигитализацията. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2019): pp. 11-15.

Andreeva, Andriyana (2018): Електронните документи в трудовото досие на работника или служителя – съвременна трудовоправна уредба. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2018): pp. 11-15.

Andreeva, Andriyana (2018): Някои аспекти на защитата от дискриминация при упражняване правото на труд – проблеми и тенденции. Published in: Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции (2018): pp. 133-141.

Andreeva, Andriyana (2018): Нормативни мерки за гарантиране на трудовото възнаграждение при несъстоятелност на работодателя. Published in: Известия , Vol. 62, No. 2 (2018): pp. 97-111.

Andreeva, Andriyana (2017): Субективните права на почивка и отпуск в българското трудово право - еволюция и тенденции. Published in: Ролята на правото в съвременната икономика (2017): pp. 70-80.

Andreeva, Andriyana (2017): Институтът на почивка в българското трудово право - традиция и съвремие. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2017): pp. 8-13.

Andreeva, Andriyana (2015): Новите видове трудови договори – актуална форма на заетост. Published in: Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа , Vol. 1, (2015): pp. 106-112.

Andreeva, Andriyana and Alexandrov, Andrey (2020): Понятието „търговска тайна“ и задължението за опазването ѝ от работниците и служителите. Published in: Общество и право No. 2 (2020): pp. 44-54.

Andreeva, Andriyana and Asenov, Oleg (2020): Digital control over the working process technological and legal aspects. Published in: Economics and Computer Science No. 2 (2020): 6 -13.

Andreeva, Andriyana and Danev, Vladimir (2018): Установяване на качество на стокa в производството по предявена рекламация. Published in: Качество на стоките и защита на потребителите (2018): pp. 199-210.

Andreeva, Andriyana and Danew, Vladimir (2017): Прекратяване на безсрочен трудов договор проблематика, перспективи и тенденции в условията на съвременна пазарна икономика. Published in: Ролята на правото в съвременната икономика (2017): pp. 326-339.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2019): Академичното самоуправление в България -традиции и предизвикателства. Published in: Стратегии на образователната и научната политика / Strategies for Policy in Science and Education , Vol. 27, No. 2 (2019): pp. 141-153.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2019): Административноправни аспекти на трудовата миграция и трудовата мобилност в националното ни законодателство. Published in: Юридически сборник , Vol. XXVI, (2019): pp. 349-355.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2019): Специфики на контрола на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, в контекста на гаранциите за изплащане на трудовото възнаграждение. Published in: Годишник на БСУ , Vol. XL, (2019): 243  -258.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2018): Съдебен контрол върху административните актове по процедури за хабилитация. Published in: Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината (2018): pp. 80-98.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2018): Административен контрол върху процедурите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности. Published in: Юридически сборник , Vol. 25, (2018): pp. 86-97.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2018): Акредитацията на висшите училища като гаранция за качество на висшето образование в контекста на академичната автономия. Published in: Стратегии на образователната и научната политика / Strategies for Policy in Science and Education , Vol. 26, No. 6 (2018): pp. 613-626.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2018): Трудовоправните и административноправни аспекти в процедурите за хабилитация на академичния състав в Република България. Published in: Икономически и социални алтернативи No. 3 (2018): pp. 137-150.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina and Aleksandrova, Nedyalka (2019): Правни и икономически аспекти на контрола върху стопанската дейност на държавните висши училища. Published in: Икономически и социални алтернативи No. 4 (2019): pp. 74-85.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina and Dimitrova, Diana (2018): Специфика в правния режим на обществените поръчки, провеждани от висшите училища в България. Published in: Известия , Vol. 62, No. 1 (2018): pp. 58-73.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Diana (2020): Нова правна рамка за административно сътрудничество между държавите-членки на ЕС за повишаване на защитата на потребителите. Published in: Качество и сертификация на продуктите (2020): pp. 46-55.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Diana (2019): Нарушенията на трудовото законодателство – основание за отстраняване от обществена поръчка. Published in: Известия , Vol. 63, No. 1 (2019): 25 -39.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Diana (2017): Контрол за спазване реда при провеждане на обществени поръчки в Р България. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2017): pp. 14-19.

Andreeva, Andriyana and Ignatova, Iva (2018): Необходимост от усъвършенстване на нормативната уредба свързана с академичния състав в Република България. Published in: Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, серия Б. Естествени и хуманитарни науки , Vol. ХVIII, (2018): pp. 316-319.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2021): За функциите на трудовото и осигурително право в условията на пандемия. Published in: Проблеми на трудовото и осигурителното право. Сборник с доклади от националната научна конференция в памет на проф. д-р Атанас Василев (2021): pp. 279-292.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2021): Цифровата трансформация в здравеопазването в контекста на правото на достъп до медицинска помощ. Published in: Медицинско право и здравеопазване No. 1 (2021): pp. 20-37.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2021): Влияние на новата индустриална революция върху трудовоправните отношения в сферата на заетостта в селското стопанство. Published in: Устойчиво управление на поземлените ресурси – съвременни практики и решения (2021): pp. 144-152.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Изграждане на Националната здравноинформационна система - тенденции и правна рамка. Published in: Медицински мениджмънт и здравна политика , Vol. LI, No. 1 (2020): pp. 28-37.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Трудово и осигурително право. Published in: Наука и икономика (2020): pp. 1-304.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Трансформация на правната връзка работодател – работник в резултат на влиянието на дигитализацията. Published in: De Jure No. 1 (2020): pp. 11-18.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Трудовоправните принципи – еволюция и трансформация в ерата на дигитализация и използването на изкуствен интелект. Published in: Известия списание на Икономически университет , Vol. 64, No. 1 (2020): 22 -35.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Трудовоправна рамка на образователните политики за конкурентност на пазара на труда. Published in: Професионално образование , Vol. 22, No. 4 (2020): pp. 408-420.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Работодателският контрол в контекста на дигитализацията. Published in: Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства (2020): pp. 48-53.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Правни аспекти на баланса между личен и професионален живот. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 3, (2020): pp. 330-337.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Отговорността при инциденти на работното място, свързани с употреба на изкуствен интелект – съвременни предизвикателства пред законодателя. Published in: Юридически сборник , Vol. XXVII, (2020): pp. 230-239.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Потребност от нормативна регламентация на социалната икономика в България. Published in: Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката (2020): pp. 24-32.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Съвременни тенденции във философията на трудовите и осигурителни права. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2020): pp. 9-14.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): За свободата и дисциплината в трудовото право - съвременни аспекти в дигиталната ера. Published in: Бизнес и право No. 3 (2020): pp. 55-75.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2019): За някои особености на контрола при възстановяване на разходи за трансгранично здравно обслужване. Published in: Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят (2019): 438 -448.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2019): Институтът на извънредния труд в българското трудово право – традиции и потребност от промени в съвременна среда. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 2, (2019): 300 -313.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2019): Социален диалог и образование – традиции и съвременни потребности на пазара на труда. Published in: Стратегии на образователната и научната политика , Vol. 27, No. 5 (2019): pp. 463-475.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Трудовоправни и осигурителноправни аспекти на трудовите договори за краткотрайна сезонна работа. Published in: Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор – предизвикателства и възможности за растеж (2018): pp. 172-184.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Необходимост от нов модел за определяне на минималната работна заплата и минималния осигурителен доход. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2018): pp. 16-21.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Тенденции при антидискриминационните политики в сферата на здравното осигуряване в условията на дигиталното общество. Published in: Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции (2018): pp. 255-261.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): За някои особености на административния контрол и административнонаказателната отговорност за нарушаване на здравословните и безопасни условия на труд. Published in: Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината (2018): pp. 65-79.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Отпуск при временна неработоспособност – специфики, реализация и осигурително обезпечаване. Published in: Диалог No. 1 (2018): pp. 15-41.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Защита правата на потребителите при доброволното осигуряване. Published in: Качество на стоките и защита на потребителите (2018): pp. 74-87.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Правен режим на почивките и отпуските. Published in: Издателство „Наука и икономика” (2018): pp. 1-220.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2011): Юридическа отговорност и контрол за спазване на трудовото и осигурително законодателство. Published in: Библиотека „Проф. Цани Калянджиев“ (2011): pp. 1-256.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Dimitrova, Darina (2019): Специфики на трудовата дейност на чужденците в сферата на туризма в България. Published in: Бизнес и право (Business and law) No. 3 (2019): pp. 15-41.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Dimitrova, Darina (2017): Прaвeн рeжим нa рeктoрa кaтo oргaн зa упрaвлeниe нa висшeтo училищe. Published in: Известия , Vol. 61, No. 4 (2017): pp. 275-290.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Rachev, Radoslav (2017): Актуални правни аспекти на трудовите договори и свързани с тях правни институти. Published in: Издателство „Наука и икономика” (2017): pp. 1-204.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Vladova-Ivanova, Violeta (2020): Трудово и осигурително право - задачи, казуси, тестове. Published in: Direct Services (2020): pp. 1-165.

Atanasov, Atanas (2020): Ползите от задължително нефинансово отчитане без единна рамка за оповестяване. Published in: Юбилейна международна научна конференция "ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАЛНА ИКОНОМИКА: РАЗВИТИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА" , Vol. III, (2020): pp. 553-567.

Atanasov, Atanas (2019): Репутацията като обект на счетоводството: признаване, оценяване, оповестяване. Published in: (November 2019): -340.

Atanasov, Atanas (2019): Последващо оценяване на репутацията – преглед на съществуващата нормативна уредба. Published in: Управление и образование , Vol. 15, No. 1 (2019): pp. 102-110.

Atanasov, Atanas (2019): Финансово и нефинансово отчитане – симбиоза или антагонизъм? Published in: СЧЕТОВОДСТВО, ОДИТ И ФИНАНСИ В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност” при Икономически университет – Варна (2019): pp. 317-334.

Atanasov, Atanas (2018): Интелектуалният капитал - основа на съвременния бизнес и предизвикателство пред финансовата отчетност. Published in: Proceedings of the international scientific-practical conference Industrial Business and Entrepreneurship - Innovation in science and practice, Varna, 2018, pp.411-427. ISBN: 978-954-21-0982-2 (November 2018): pp. 411-427.

Atanasov, Atanas (2018): Фактори, влияещи върху обезценката на репутацията. Published in: Управление и образование , Vol. XIV, No. 1 (June 2018): pp. 88-96.

Atanasov, Atanas (2018): Финансово - счетоводни аспекти на търговската репутация. Published in: (April 2018): pp. 1-43.

Atanasov, Atanas (2017): Счетоводното регламентиране на репутацията в България – исторически преглед и анализ. Published in: Management and Education , Vol. XIII, No. 1 (July 2017): pp. 96-105.

Atanasov, Atanas (2017): Управленски аспекти на счетоводната обезценка на търговската репутация. Published in: Сборник с доклади от научна конференция "Новите реалности в управлението" (October 2017): pp. 153-166.

Atanasov, Atanas (2016): Развитие на вижданията за репутацията в българската счетоводна литература. Published in: ИЗВЕСТИЯ на Съюза на учените - Варна No. 2 (2016): pp. 179-190.

Atanasov, Atanas (2015): Репутацията във финансовите отчети на българските мобилни оператори - проблеми и поуки. Published in: Сборник с доклади от международна научна конференция ИКОНОМИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ: НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И ГЛОБАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ , Vol. 4, (May 2015): pp. 192-205.

Atanasov, Atanas and Marinova, Rumyana (2020): Интегрираното отчитане като инструмент за комуникиране на корпоративна информация в условията на COVID-19. Published in: Интегрираната отчетност в управлението на предприятието: Е-сборник с доклади (2020): pp. 116-123.

Atanasov, Atanas and Marinova, Rumyana (2017): Интегрираното отчитане – ново предизвикателство в корпоративното Отчитане. Published in: Management and Education , Vol. XIII, No. 1 (July 2017): pp. 106-113.

Atanasov, Atanas and Marinova, Rumyana (2014): Нефинансовата информация във финансовите отчети като елемент на корпоративната социална отговорност и предпоставка за устойчиво развитие. Published in: Управление и устойчиво развитие , Vol. 48, No. 5 (2014): pp. 60-65.

Atanasov, Atanas and Marinova, Rumyana (2014): Използването на информационните технологии в обучението по счетоводство. Published in: Сборник с доклади от научна конференция, 12 - 13 Септ. 2014, Варна, Наука и икономика (2014): pp. 274-294.

B

Bachev, Hrabrin (2020): Управленческа устойчивост на селското стопанство в България.

Bachev, Hrabrin (2019): Дигитализация на селското стопанство и райони в България.

Bachev, Hrabrin (2018): Постижения и предизвикателства на устойчивото аграрно развитие в България и Китай.

Bachev, Hrabrin (2018): Управление на аграрната устойчивост в България.

Bachev, Hrabrin (2016): Изследване на устойчивостта на земеделските стопанства в България.

Bachev, Hrabrin (2016): Устойчивост на земеделските стопанства в България. Published in: Институт по икономика на селското стопанство , Vol. 1, No. 1 (December 2016): pp. 1-193.

Bachev, Hrabrin (2015): Изследване на социално-икономическите ефекти на земетресението, цунамито и ядрената авария във Фукушима през март 2011 година върху агро-хранителните вериги в Япония.

Bachev, Hrabrin (2012): Ефективност на икономическите организации и обществената интервенция в земеделието. Published in: Икономика и управление на селското стопанство , Vol. LVII, No. 3 (2012): pp. 24-44.

Bachev, Hrabrin (2012): Управление на риска в аграрния сектор. Published in: Икономика и управление на селското стопанство , Vol. 57, No. 4 (2012): pp. 11-36.

Bachev, Hrabrin (2010): Оценка на конкурентноспособността на българските ферми. Published in: Икономика и управление на селското стопанство , Vol. LV, No. 6 (2010): pp. 11-26.

Bachev, Hrabrin (2009): Управление на договорните отношения на фермата. Published in: Икономика и управление на селското стопанство , Vol. LIV, No. 2 (2009): pp. 38-50.

Bachev, Hrabrin (2009): Стратегическо управление на фермата. Published in: Икономика и управление на селското стопанство , Vol. LIV, No. 4 (2009): pp. 35-47.

Bachev, Hrabrin (2009): Управление на услугите на агро-екосистемите. Published in: Икономика и управление на селското стопанство , Vol. LIV, No. 6 (2009): pp. 3-20.

Bachev, Hrabrin (2005): Подход за оценка на устойчивостта на фермите. Published in: Икономика и управление на селското стопанство No. 6 (2005): pp. 24-37.

Bachev, Hrabrin (2003): Организация на реализацията на продукцията в българските ферми. Published in: Икономика и управление на селското стопанство , Vol. XLVIII, No. 6 (2003): pp. 13-23.

Bachev, Hrabrin (2003): Организация на снабдяването с финанси в българските ферми. Published in: Икономика и управление на селското стопанство , Vol. XLVIII, No. 5 (2003): pp. 10-21.

Bachev, Hrabrin (2002): Ефективност на аграрните организации с отчитане на транзакционните разходи. Published in: Икономика и управление на селското стопанство No. 2 (2003): pp. 13-20.

Bachev, Hrabrin (2002): Организация на снабдяването с материални активи в българските ферми. Published in: Икономика и управление на селското стопанство , Vol. IAXXXX, No. 2 (2002): pp. 17-24.

Bachev, Hrabrin (2000): Ефективни форми за организация на аграрните транзакции. Published in: Икономика и управление на селското стопанство No. 4 (2000): pp. 3-12.

Bachev, Hrabrin (2000): Икономически граници на фермата. Published in: Икономика и управление на селското стопанство No. 5 : pp. 3-17.

Bachev, Hrabrin (1999): Организация на аграрните иновации. Published in: Икономика и управление на селското стопанство No. 5 (1998): pp. 16-25.

Bachev, Hrabrin (1999): Икономика на аграрните институции. Published in: Икономика и управление на селското стопанство No. 3 (2000): pp. 16-21.

Bachev, Hrabrin (1996): Ефективни граници на аграрните организации. Published in: Икономика и управление на селското стопанство No. 8 (1996): pp. 1-16.

Bachev, Hrabrin (1995): Икономически измерения на аграрните транзакции. Published in: Икономика и управление на селското стопанство No. 7 (1996): pp. 1-14.

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bodjidar (2015): Подход за анализ и оценка на системата за управление и на равнището на аграрна устойчивост.

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bojidar (2021): Оползотворяване на утайки в селското стопанство на България.

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bojidar and Mitova, Dilyana and Boevski, Ivan and Marinov, Petar and Sarov, Angel and Zvetkova, Daniela and Kostenarov, Krasimir and Vanev, Dimitar (2021): Емпирично изследване на управлението на услугите на агроекосистемите в България.

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bojidar and Mitova, Dilyana and Boevski, Ivan and Marinov, Petar and Todorova, Kristina and Mitov, Anton (2020): Методически въпроси на икономическото изучаване на услугите на агроекоситемите.

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bojidar and Radev, Teodor and Dung, Nguen and Atanasova, Maria and Slavova, Yanka and Toteva, Dessislava (2009): Сравнителен анализ на аграрната политика на България и Виетнам. Published in: Avangard Prima, Sofia No. 1 (2009): pp. 1-126.

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bojidar and Sarov, Angel (2020): Как да измерим управленческата устойчивост на българското селско стопанство?

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bojidar and Toteva, Dessislava and Sokolova, Emilia (2018): Оценка на аграрната устойчивост в България на ниво район, екосистема, подотрасъл и стопанска организация.

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bojidar and Toteva, Dessislava and Sokolova, Emilia and Terziev, Dimitar and Nikolov, Dimitar and Radeva, Donka and Chopeva, Minka and Li, Hongfei and Che, Shengquan (2018): Управление и оценка на аграрната устойчивост – опит, предизвикателства и уроци от България и Китай.

Bachev, Hrabrin and Ivanov, Bozhidar (2021): Подход за оценка на ефектите, ефективността и факторите на оползотворяване на утайки в селското стопанство на България.

Bachev, Hrabrin and Koteva, Nina (2021): Равнище на конкурентоспособност на българските ферми през 2020г.

Bachev, Hrabrin and Koteva, Nina and Mitova, Dilyana and Ivanov, Bojidar and Chopeva, Minka and Sarov, Angel and Toteva, Dessislava and Todorova, Kristina and Yovchevska, Plamena and Kaneva, Krasimira and Aleksandrova, Svetlana and Mitov, Anton (2019): Устойчивост на селското стопанство в България.

Bachev, Hrabrin and Koteva, Nina and Mitova, Dilyana and Ivanov, Bojidar and Chopeva, Minka and Toteva, Dessislava and Sarov, Angel and Sokolova, Emilia and Todorova, Kristina and Mitov, Anton and Vanev, Dimitar (2019): Оценка на устойчивостта на българското селско стопанство.

Bachev, Hrabrin and Mihailova, Mihaela (2019): Анализ на състоянието на системата за споделяне на знания и иновации в селското стопанство в България.

Bachev, Hrabrin and Terziev, Dimitar (2002): Организация на снабдяването с услуги в българските ферми. Published in: Икономика и управление на селското стопанство , Vol. IIAXXX, No. 3 (2002): pp. 20-28.

Bachev, Hrabrin and Terziev, Dimitar (2002): Организация на снабдяването със труд в българските ферми. Published in: Икономика и управление на селското стопанство , Vol. 47, No. 1 (2002): pp. 21-39.

Bachev, Hrabrin and Terziev, Dimitar (2001): Организация на снабдяването със земя в българските ферми. Published in: Икономика и управление на селското стопанство , Vol. XXXXVI, No. 6 : pp. 17-27.

Bachev, Hrabrin and Yovchevska, Plamena and Mitova, Dilyana and Toteva, Desislava and Mitov, Anton (2013): Еко-управление в българското селското стопанство.

Bonev, Pavlin (2013): Бизнес моделиране в електронната търговия. Forthcoming in: ел. сп. Наука и Бизнес

C

Chobanov, George and Egbert, Henrik and Gyuredzheklieva, Albena (2006): Предложения за измерване на „Транзакционния сектор“ от официалната статистика. Published in: Statistica , Vol. 2006, No. 2 (1 June 2006): pp. 49-63.

Chobanov, George and Egbert, Henrik and Sedlarski, Teodor (2007): Методи за статистическо извличане на данни за транзакционните операции на микро ниво. Published in: Statistica , Vol. 2007, No. 1 (1 February 2007): pp. 5-14.

D

Dimitrov, Mitko (2017): Европейската дългова криза, качеството на институциите и икономическия растеж в България. Published in:

Dimitrov, Mitko (2016): Икономическият растеж в България – алтернативи, възможности и политика. Published in:

Dimitrov, Mitko and Ileva, Radka and Stefanov, Tsanko (2017): Синергия и конкурентоспособност на българските предприятия. Published in: Списание на БАН No. 3 (2017): pp. 5-15.

Dimitrov, Mitko and Tchipev, Plamen D and Keremidchiev, Spartak and Bakardjieva, Radostina (2014): Съвременното състояние на корпоративното управление в България. Published in: Journal of BAS No. 6 (2014): pp. 27-35.

Dimitrov, Mitko and Totev, Stoyan (2009): Трансграничното сътрудничество на балканските страни. Published in: Economic Archives No. 2 (2009): pp. 5-13.

Dimitrova, Darina (2021): Областният управител като представител на централната изпълнителна власт. Published in: Издателски център на ВСУ „Черноризец Храбър“ - Варна (2021): pp. 1-183.

Dimitrova, Darina (2021): Съветът на настоятелите като специфичен орган на държавно висше училище. Published in: Общество и право No. 2 (2021): pp. 52-64.

Dimitrova, Darina (2021): За някои основни смислови различия между терминологичните понятия „придобиване на научни степени“ и „заемане на академични длъжности“. Published in: Норма No. 5 (2021): pp. 47-70.

Dimitrova, Darina (2020): Нови моменти в административния контрол върху дейността на висшите училища. Published in: Общество и право No. 4 (2020): pp. 73-84.

Dimitrova, Darina (2020): Специфики на административно-правната защита на потребителите. Published in: Качество и сертификация на продуктите (2020): pp. 56-64.

Dimitrova, Darina (2020): Интердисциплинарните научни изследвания и публикации в контекста на академичното развитие. Published in: Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха (2020): pp. 210-218.

Dimitrova, Darina (2020): По някои въпроси на административноправната защита на правото на труд. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 3, (2020): pp. 254-262.

Dimitrova, Darina (2019): Правомощия на академичния съвет - традиции в българското висше образование. Published in: Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия A. Обществени науки, изкуство и култура , Vol. V, (2019): pp. 93-98.

Dimitrova, Darina (2019): Предизвикателства пред висшите училища, свързани с академичното развитие. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката (2019): pp. 349-357.

Dimitrova, Darina (2019): Съвременни тенденции в административното законодателство на България. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 2, (2019): 56 -70.

Dimitrova, Darina (2018): Актуални правни аспекти на защитата от дискриминация при упражняване правото на висше образование. Published in: Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции (2018): pp. 318-326.

Dimitrova, Darina (2018): Актуални правни аспекти на реферирането и индексирането на научни публикации в България.

Dimitrova, Darina (2018): Административноправни аспекти на правната уредба на ректора като орган за управление на висшето училище. Published in: Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив ( Scientific researches of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv) , Vol. 18, (2018): pp. 310-315.

Dimitrova, Darina (2017): Правомощия и актове на общото събрание на висшето училище в условията на академична автономия (административноправни аспекти). Published in: Известия на съюза на учените - Варна. Серия "Хуманитарни науки" No. 1 (2017): pp. 25-30.

Dimitrova, Darina (2017): Правилникът за дейността на висшето училище като основен вътрешноустройствен акт (административноправни аспекти). Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2017): pp. 31-36.

Dimitrova, Darina (2017): Правни аспекти на стопанската дейност на държавните висши училища. Published in: Ролята на правото в съвременната икономика (2017): pp. 127-137.

Dimitrova, Darina (2016): Исторически традиции и тенденции за развитие на академичната автономия. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2016): pp. 63-69.

Dimitrova, Darina (2010): Областният управител като орган на изпълнителната власт.

Dimitrova, Darina (2008): Назначаване или избиране на областния управител. Published in: Известия No. 3 : pp. 98-104.

Dimitrova, Darina (2008): Правен статут на областния управител. Published in: Годишник на ИУ - Варна , Vol. 80, : pp. 285-318.

Dimitrova, Darina (2006): Правен статут на областния управител като държавен служител. Published in: Наука и социална практика (2006): pp. 26-31.

Dimitrova, Darina (2006): Правни аспекти на деконцентрацията на държавното управление в областта. Published in: Годишник на Икономически университет - Варна , Vol. 78, (2006): pp. 233-272.

Dimitrova, Darina (2005): Идеята за създаване на областен съвет и ефективното функциониране на икономиката. Published in: Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз (2005): pp. 414-421.

Dimitrova, Darina (2005): Правни отношения на областния управител с органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление. Published in: Известия No. 4 (2005): pp. 91-99.

Dimitrova, Darina (2003): За правния режим на административно-териториално устройство на Република България - историческо развитие и перспективи. Published in: Известия No. 4 (2003): pp. 70-78.

Dimitrova, Darina (2003): Децентрализацията на държавната власт – предпоставка за повишаване качеството на живот в българското общество. Published in: Качество на живота и хармония в обществото (2003): pp. 59-63.

Dimitrova, Darina (2001): За стопанската дейност на общината в условията на пазарна икономика. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2001): pp. 127-129.

Dimitrova, Darina (2001): Към въпроса за правното качество на Общинския съвет. Published in: Известия No. 1 (2001): pp. 83-87.

Dimitrova, Darina (2001): Взаимоотношения между общинския съвет и кмета на община. Published in: Науката в помощ на бизнеса и обществото (2001): pp. 57-61.

Dimitrova, Darina and Mateeva, Zhivka (2020): Административен контрол и административнонаказателна отговорност за защита на потребителите. Published in: Известия списание на Икономически университет , Vol. 64, No. 1 (2020): 36 -53.

Dimitrova, Diana (2020): Безопасните и здравословни условия на труд – ангажимент на работодателя и контрол за спазване. Published in: Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха (2020): pp. 219-230.

Dimitrova, Diana (2020): Сивата икономика – актуални мерки за противодействие в КТ. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 3, (2020): pp. 270-277.

Dimitrova, Diana (2020): Добри практики при приложение на медиацията в сферата на висшето образование. Published in: Медиацията в различните обществени сфери (2020): pp. 29-37.

Dimitrova, Diana (2019): Новите промени в АПК – стъпка към едно по-ефективно административно правораздаване. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката (2019): pp. 413-424.

Dimitrova, Diana (2019): Съвременна роля на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за защита правата на страните по трудовите правоотношения. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 2, (2019): 71 -82.

Dimitrova, Diana (2018): Националната платформа за електронно възлагане – стъпка в процеса на хармонизация с европейските изисквания. Published in: „Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината“ (2018): pp. 137-148.

Dimitrova, Diana (2018): Нормативни мерки срещу формите на дискриминация при провеждане на обществени поръчки. Published in: Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции (2018): pp. 153-161.

Dimitrova, Diana (2017): Обществените поръчки – законодателен механизъм за правомерно разходване на публични средства. Published in: Ролята на правото в съвременната икономика (2017): pp. 172-182.

F

Filipova, Fanya and Georgiev, Venelin and Atanasov, Atanas and Petrova, Reni and Marinova, Rumyana (2020): Ефекти от прилагането на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти в част от българските предприятия за периода 2017 – 2018 година. Published in: Списание ИДЕС , Vol. XXIV, No. 1-2 (2020): pp. 1-36.

G

Georgieva, Daniela (2019): Мобилност на студенти в дистанционна форма на обучение по примера на Международно Висше Бизнес Училище – Ботевград, България. Published in: Иновации и предприемачество в образованието и бизнеса, МВБУ, Ботевград (2019): pp. 48-57.

Georgieva, Daniela (2018): Дълготрайните материални и нематериални активи, и стоково-материалните запаси като елементи на счетоводната политика на хотели в България. Published in: Journal Socio-Economic Analysis , Vol. 10, No. 2 (2018): pp. 103-111.

Georgieva, Daniela (2018): Съдържателни аспекти на счетоводната политика на сдружения в България от гледна точка на ползвателите на документа. Published in: Knowledge international journal , Vol. 26, No. ISSN 2545-4439 (2018): pp. 235-241.

Georgieva, Daniela (2017): Вербалната комуникация като част от ключовите компетенции на счетоводителите в България. Published in: Publishing house "Za bukvite - O pismeneh" , Vol. 3, No. 2534-9430 (June 2017): pp. 292-303.

Georgieva, Daniela (2017): Достоверното счетоводно дефиниране на научноизследователската и развойна дейност. Published in: Институт за икономически изследвания - БАН , Vol. 1, No. ISBN 978-954-9313-04-8 (February 2017): pp. 121-137.

Georgieva, Daniela (2017): Емпиричен анализ на стиловете на учене на студенти от счетоводните специалности в Международно висше бизнес училище. Published in: Развитие на висшите училища в контекста на европейските изисквания за качество на образователните услуги, изд. МВБУ , Vol. 14, No. ISBN 978-954-9432-75-1(CD) (June 2017): pp. 521-529.

Georgieva, Daniela (2016): Възможности за използването на интерактивни методи на обучение по счетоводните дисциплини, преподавани във висшите учебни заведения. Published in: Издателство МВБУ No. 2016 (2016): pp. 488-499.

Georgieva, Daniela (2015): Иновациите като приоритет на неправителствения сектор в България. Потенциал и възможности. Published in: Списание "ИТИ" No. бр. 1-2-(10-11) (2015): pp. 13-22.

Georgieva, Daniela (2015): Пред-търговските обществени поръчки като инструмент за финансиране на научноизследователските дейности на предприятията в България. Published in: С.А. " Д. А. Ценов" No. ISBN 978-954-23-1105-8 (2015): pp. 246-254.

Georgieva, Daniela (2015): Перспективи от използването на доставки на развойни продукти за предприятията в България. Published in: Иновациите - двигател на икономиечския растеж, ВУЗФ No. ISBN 978-954-8590-32-7 (2015): pp. 25-33.

Georgieva, Daniela Ventsislavova (2013): Развитие на иновационната теория от края на XVIII в. до началото на XXI в. Published in: IBS PRESS , Vol. 5, No. ISSN 1313-0846 (2013): pp. 23-59.

Georgieva, Kalina and Marinov, Eduard (2015): Отворен достъп – дефиниции, правна уредба, предимства. Published in: Education and Research in the Information Society No. ISSN 1314-0752 (May 2015): pp. 265-275.

Gerunov, Anton (2014): Критичен преглед на основните подходи за моделиране на икономическите очаквания. Published in: Монографичен сборник на ДАСУН , Vol. 2, (2014): pp. 40-71.

Gerunov, Anton (2013): Връзка между икономическите очаквания и стопанската динамика в ЕС-27. Published in: Statistics No. 3-4 (2013): pp. 127-159.

H

HADJINIKOLOV, DIMITAR (2010): ГЛОБАЛНОТО направление на общата търговска политика на ЕС в началото на новия век. Published in: (9 February 2010): pp. 1-53.

Hadjinikolov, Dimitar (2017): Европейският съюз се нуждае от по-голяма социална устойчивост в книгата “Интердисциплинарни изследвания”, Издателски комплекс на УНСС, С., 2017. Published in:

Hadjinikolov, Dimitar (2014): Кохезионната политика на ЕС и регионалните различия в България. Published in: Европейският съюз на кръстопът No. ISBN 978-954-8702-30-0 (May 2014): pp. 126-137.

Haradinova, Anelia and Ivanova, Daniela and Vasileva, Elka (2015): Ползите за бизнеса от внедряването на Системите за управление на околната среда. Published in: Международна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса“, ХТМУ – София, 27 ноември 2015 г. (2015): pp. 41-53.

Haradinova, Anelia and Ivanova, Daniela and Vasileva, Elka (2015): Системите за управление на околната среда и еко-иновациите – опитът на бизнеса в България. Forthcoming in: Proceeding of the International Scientific Conference, New Bulgarian University, 2015, 4 June, Sofia, Bulgaria

I

Iskra, Beleva (2016): Пазарът на труда с хоризонт 2020: стратегически цели, оценки и политики.

Ivanov, Bodjidar and Bachev, Hrabrin and Che, Shenquan and Dimitrova, Daniela and Liang, Anze and Mitova, Dilyana and Stoychev, Vasil (2019): Изследване на екологическите дадености и културни ресурси за развитие на туризма в селските райони на България и Китай.

Ivanova, Daniela (2018): Сертификацията – инструмент за „зелени“ комуникации в глобалната търговия. Published in: (2018)

Ivanova, Daniela and Vasileva, Elka and Tipova, Nina and Stefanov, Stilian (2013): Сертификационните схеми в хранителния сектор - инструмент на устойчиво производство (Certification scheme in food sector - instrument for sustainable production). Published in: International Conference “Sustainable development and management practices Bulgaria – Bavaria”, New Bulgarian University – Sofia No. Proceeding of Conference, Ed. “Avangard print” – Ruse (2014): pp. 301-308.

K

Kanev, Dimitar (2016): Социална политика и обществен избор.

Kanev, Dimitar (2016): Неравенство и образование. Роля на ограничената рационалност и дефектите на самоконтрола. Published in: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE LEADERSHIP AND ORGANIZATION DEVELOPMENT (2016): pp. 157-165.

Kanev, Dimitar (2012): Социално-ефективният резултат: в търсене на благосъстояние, свобода, справедливост и равенство. Published in: Предизвикателства пред съвременната икономика, МВБУ (2012): pp. 38-55.

Kanev, Dimitar (2012): Финансиране на производството на публичните блага. Published in: Мениджмънт на иновациите - предприятия, банки, университети (2012): pp. 220-226.

Kekelidze, Lia (2021): Инвестиционната среда и проблемите на придобиването на собственост върху недвижими имоти в Грузия от инвеститори. Published in: Народностопански архив No. 2

Kirova, Alla (2015): Джендър различия в академичната сфера в България. Published in: Economic growth: incentives and restraints. Sofia: GorexPress. ISBN 978-954-616-258-8 (2015): pp. 276-288.

Kirova, Alla (2014): Мястото на „икономическия империализъм” в съвременната политическа икономия. Published in: Политическа икономия и икономическа теория (Political economy and economic theory). Conference Proceedings. Sofia: Publishing complex – UWNE. ISBN 978-954-644-583-4 (2014): pp. 439-449.

Kirova, Alla (2014): Джендър анализ на релацията „академична кариера-семейство/родителство”. Published in: Demographic situation and development of Bulgaria. Forum. Sofia, 26-27 February 2014. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House. ISBN 978-954-322-793-8 (2014): pp. 31-42.

Kirova, Alla (2009): Учение за капиталистическия дух – Макс Вебер versus Вернер Зомбарт. Published in: Economic alternatives ISSN 1312-5281 No. 3 (2009): pp. 70-84.

Kirova, Alla (2008): Особености на методологичните подходи в икономическата концепция на Макс Вебер. Published in: Economic alternatives ISSN 1312-5281 No. 3 (2008): pp. 139-152.

Kirova, Alla (2007): Джендър измерения на разделението на труда в семейството. Published in: Economic alternatives ISSN 1312-5281 , Vol. 78, No. 1 (Bulgarian edition) (2007): pp. 65-82.

Kosuliev, Aleksandar (2009): Институционална среда, дерегулация и естественото равнище на транзакционни разходи. Published in: Научни трудове на Русенския университет , Vol. 48, No. 5.1. (2009): pp. 7-11.

Krastev, Vladislav (2015): Конфликтът на интереси в частния сектор. Published in: Проучвания по Стопанска история на социално-икономическата сфера в Югозападна България (2015): pp. 254-262.

Kulinska, Emilia and Vasileva, Elka (2015): Иновационни модели за увеличаване на енергийната ефективност в българските домакинства. Forthcoming in: Proceeding of the International Scientific Conference, New Bulgarian University, 2015, 4 June, Sofia, Bulgaria

M

Marinov, Eduard (2017): Търговията със Субсахарска Африка според българските фирми. Published in: Yearbook "Economy and Business" of Department Economics, 2017 No. ISSN 2534-9651 (October 2018): pp. 102-115.

Marinov, Eduard (2017): Осъществява ли България ползите от преференциалните търговски договорености на Европейския съюз? Published in: Bulgaria in the EU Ten Years Later – What Have We (Not) Achieved? No. ISBN: 978-619-90549-8-7 (August 2017): pp. 143-155.

Marinov, Eduard (2017): Външнотърговските отношения на България. Published in: Panusheff, E. (ed.). The Bulgarian Economy: 10 Years in the EU (2017): pp. 196-206.

Marinov, Eduard (2017): Възможности и перспективи пред външнотърговските отношения на България с държавите от Субсахарска Африка. Published in: (July 2017): pp. 1-154.

Marinov, Eduard (2017): Географска структура на търговията на България със Субсахарска Африка. Published in: Academic Journal Management and Education No. 1/2017 (June 2017): pp. 114-119.

Marinov, Eduard (2017): Търговски отношения на България с основните партньори от Субсахарска Африка – тенденции и перспективи. Published in: Economics 21 Interuniversity Journal No. 1/2017 (April 2017): pp. 96-122.

Marinov, Eduard (2017): България и Споразуменията за преференциална търговия на ЕС. Published in: Panusheff, E. (ed.). The Bulgarian Economy: 10 Years in the EU (2017): pp. 207-212.

Marinov, Eduard (2017): Конкурентни ниши за българския износ в Субсахарска Африка. Published in: Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Series А. Public Sciences, Arts and Culture No. ISSN 1311-9400 (January 2018): pp. 50-55.

Marinov, Eduard (2016): Типология на споразуменията за регионална икономическа интеграция. Published in: Geography and Friends – Proceedings No. ISBN 978-954-326-273-1 (2016): pp. 177-189.

Marinov, Eduard (2016): Защо България загуби пазарите си в Африка – отговорът на българския бизнес. Published in: Development of the Bulgarian Economy – Challenges and Opportunities No. ISBN 978-619-7281-07-1 (2016): pp. 6-13.

Marinov, Eduard (2016): Външнотърговски отношения на България с държавите от Субсахарска Африка: нагласи на българските фирми. Published in: Academic Journal Management and Education No. 1/2016 (June 2016): pp. 52-57.

Marinov, Eduard (2016): Външнотърговски отношения на България с държавите от Субсахарска Африка: тенденции и перспективи. Published in: Economic Challenges: Migration, Globalization, Sustainability, Policies - International Scientific Conference (2017): pp. 138-145.

Marinov, Eduard (2016): Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам – възможности и перспективи за България. Published in: Stefanov, N. (ed.). 2017. Asia and the World – Interrelations and Interactions (2017): pp. 75-80.

Marinov, Eduard (2015): Участието на България в Политиката за развитие на Европейския съюз. Published in: Development of Bulgarian Economy - Challenges and Prospects No. ISBN 978-954-9689-99-0 (November 2015): pp. 1-9.

Marinov, Eduard (2015): Търговски отношения на държавите от Югоизточна Европа с Африка. Published in: Alternatives for the Economic Development in the 21st Century: Theories, Policies, Solutions No. ISBN 978-954-90138-3-2 (2015): pp. 144-154.

Marinov, Eduard (2015): Външнотърговски отношения на България с Република Южна Африка. Published in: Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Series B. Natural Sciences and Humanities , Vol. XVII, No. ISSN 1311-9192 (November 2015): pp. 247-250.

Marinov, Eduard (2015): Стокова структура на външната търговия на България с държавите от Субсахарска Африка. Published in: Academic Journal Management and Education , Vol. 1, No. Book 11 (June 2015): pp. 58-62.

Marinov, Eduard (2015): Външнотърговски отношения на България с държавите в Африка. Published in: Economics in the Changing World: National, Regional and Global Dimensions, book 1 No. ISBN 978-954-21-0833-7 (т.1) (May 2015): pp. 84-90.

Marinov, Eduard (2015): Развитие на интеграционните процеси в Африка – от политически към икономически цели. Published in: Geopolitika , Vol. 1/2015, No. ISSN 1312-4579 (January 2015): pp. 119-127.

Marinov, Eduard (2015): Основни търговски партньори на България на юг от Сахара. Published in: Investments in the Future - 2015 No. ISSN 1314-3719 (September 2015): pp. 212-217.

Marinov, Eduard (2015): Външнотърговски отношения между Европейския съюз и регионалните интеграционни общности в Африка – обобщение на основните изводи. Published in: "Innovations - Engine for Economic Growth" Scientific Conference Proceedings No. ISBN: 978-954-8590-32-7 (2015): pp. 118-134.

Marinov, Eduard (2015): Демографски предизвикателства – как да подготвим качествен човешки капитал при спазване правата на човека и основните свободи? Published in: Council on social policies within the initiative of the President of the Republic of Bulgaria "Youth vision for the development of Bulgaria" (December 2015): pp. 1-3.

Marinov, Eduard (2015): Географска структура на външната търговия на България. Published in: Bulgarian Economy in the European Union No. ISBN: .978-619-160-580-4 (2016): pp. 159-164.

Marinov, Eduard (2015): Участието на България в политиката на ЕС за развитие. Published in: Bulgarian Economy in the European Union No. ISBN: 978-619-160-580-4 (2016): pp. 179-183.

Marinov, Eduard (2014): Регионална икономическа интеграция в Африка (дисертация).

Marinov, Eduard (2014): Регионалната икономическа интеграция в Африка – история и съвременно развитие. Published in: Times of Insecurity and Risks: Development Possibilities and Perspectives, book II No. ISBN 978-619-202-037-8 (May 2015): pp. 302-309.

Marinov, Eduard (2014): Конкурентоспособност на Черноморските региони на ЕС. Published in: The Black Sea Region – Global and Regional Challenges No. ISBN 978–954–715–636–4 : pp. 15-25.

Marinov, Eduard (2014): Конкурентоспособност на българските региони - мястото на България в ЕС. Published in: Management, Effectiveness, Integration: In a Search for Current Solutions No. ISBN 978-954-392-323-6 (November 2015): pp. 96-106.

Marinov, Eduard (2014): Морал и етика в научните изследвания. Published in: Scientific Research Methodology: Training Materials, ed. by R. Chobanova No. DP 01/2013, ISSN 1312-5079 (2014): pp. 101-108.

Marinov, Eduard (2014): Тайните на икономическите индикатори. Published in: Scientific Research Methodology: Training Materials, ed. by R. Chobanova No. DP 01/2013, ISSN 1312-5079 (2014): pp. 21-25.

Marinov, Eduard (2014): Политически детерминанти на икономическата интеграция. Published in: Economic Growth: Stimuli and Restrictions, PH GorexPress No. ISBN 978-954-616-258-8 (2015): pp. 148-156.

Marinov, Eduard (2013): Африканската зона за свободна търговия – стъпка към континентална интеграция. Published in: Proceedings of the Ninth International Scientific Conference “Investments in the Future – 2013” No. ISBN 1314-3719 (2013): pp. 266-271.

Marinov, Eduard (2013): Кризата в ЕС – финансови рискове за Африка. Published in: Postcrisis Economic Development of EU and Bulgaria No. ISBN 978-954-616-230-4 : pp. 406-414.

Marinov, Eduard (2013): Регионалните интеграционни общности в Африка. Published in: Proceedings of Scientific Seminar “The New Economic Geography: Theory and Practice” No. ISBN 978-954-490-434-0 (2014): pp. 143-154.

Marinov, Eduard (2013): Успехи и предизвикателства на регионалната икономическа интеграция в Африка. Published in: Political and Economic Transformations in the 21st Century No. ISBN 978-954-715-620-3 (2013): pp. 79-90.

Marinov, Eduard (2012): Кризата в Европа – последици за Африка. Published in: Strategy for Development of the Bulgarian Economy and the Postcrisis International Economic Relations No. ISBN 978-954-715-558-9 (2012): pp. 185-198.

Marinov, Eduard (2009): Етапи на развитие и договорноправна рамка на икономическите отношения между България и Русия. Published in: Economic Relations between Bulgaria and Russia, ed. E. Panusheff No. ISBN 987-954-400-307-4 (2009): pp. 9-20.

Marinov, Eduard (2008): Нобеловата награда за икономика за икономика 2007: Теорията за икономическите механизми. Published in: Nauka No. 3/2008, ISSN 0861-3362 (February 2008): pp. 19-26.

Marinova, Tsvetelina (2020): Комплементарните Пари в Европа.

Miller, Jeffrey and Petranov, Stefan (1998): Изграждане на капиталов пазар в условията на преход: примерът на България. Published in:

Miller, Jeffrey and Petranov, Stefan (1996): Банковата система в България. Published in:

N

Nedelchev, Miroslav (2015): Corporate boards: practices and tendencies for Bulgaria. Published in: Conference "Vanguard Scientific Instruments In Management" , Vol. 9, No. 1 (2014): pp. 333-339.

Nedelchev, Miroslav (2014): Corporate governance of banking group: international recommendations, european policies and national practices. Published in: Avangard Print, Sofia (2014)

Nedelchev, Miroslav (2013): НОВИ ИНСТРУМЕНТИ В КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БАНКОВИ ГРУПИ ОТ ЕС. Forthcoming in: (2013)

Nedelchev, Miroslav (2013): ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА БАНКОВИ МЕНИДЖЪРИ: МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ТЕНДЕНЦИИ. Published in:

Nedelchev, Miroslav (2012): Prisoner’s dilemma for EU bank groups. Published in: Conference “Vanguard scientific instruments in management" (September 2012): pp. 427-432.

Nedelchev, Miroslav (2012): СЪВРЕМЕННАТА КОРПОРАЦИЯ И ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ – 80 ГОДИНИ ПО-КЪСНО. Published in: Conference "Challenges to contemporary Economics" (June 2012): pp. 845-853.

Nedelchev, Miroslav (2010): Корпоративно управление на финансови групи (спазвай и обяснявай). Published in: (2010)

Nenov, Hristo and Shirvanyan, Mariyana (2020): Нормативни условия за въвеждане на електронното правосъдие в Република България. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 3, (2020): pp. 347-352.

Nenovsky, Nikolay (2018): Парите като координация на стоковото стопанство. Стари и нови прочити на теорията на Маркс.

Nenovsky, Nikolay (2013): Нови факти за живота на професор Симеон Демостенов (1886–1966). Forthcoming in: Исторически преглед No. 1-2 (2013): pp. 1-11.

Nozharov, Shteryo (2014): Политическата икономия и преходът към "зелена" икономика. Published in: Политическа икономия и икономическа теория (Political economy and economic theory). Conference Proceedings. Sofia: Publishing complex – UWNE. ISBN 978-954-644-583-4 (2014): pp. 177-187.

P

Petranov, Stefan (2008): Оценка на бета коефициентите на публични дружества в България. Published in: Bulletin of the Financial Supervision Commission No. 6 (2008): pp. 3-11.

Petranov, Stefan (1998): Първата вълна на масовата приватизация: резултати и перспективи. Published in: Mass privatization and building the capital market in Bulgaria (1998): pp. 3-27.

Petrov, Pavel and Petrova, Stefka (2016): Възможности за използване на протокол HTTP/2 за намаляване на лага при зареждане на уеб приложения. Published in: ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА , Vol. 2, No. 2 (November 2016): pp. 155-165.

S

Sedlarski, Teodor (2014): Социалнопсихологически аспекти на пазарната размяна в институционалната икономика. Published in: Economic Thought (Икономическа мисъл) No. 1 (31 January 2014): pp. 95-114.

Sedlarski, Teodor (2012): Институционална еволюция на обществата към отворен достъп и пазарна размяна? Published in: Economic Alternatives , Vol. 3, (October 2012): pp. 81-102.

Sedlarski, Teodor (2012): Монетаристко развитие на теорията на търсенето на пари. Published in: Yearbook of the Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University "St. Kliment Ohridski" , Vol. 11, (1 November 2013): pp. 207-226.

Sedlarski, Teodor (2011): Професор Георги Данаилов – предвестник на институционализма в България. Published in: Yearbook of the Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University "St. Kliment Ohridski" , Vol. 10, (1 November 2012): pp. 5-23.

Sedlarski, Teodor (2011): Несвободното възникване на свободния пазар - "Великата трансформация" на Карл Полани. Published in: Economic Thought No. 1 (2011): pp. 51-72.

Sedlarski, Teodor (2007): Трансакционни разходи и икономически растеж. Published in: Statistics Journal , Vol. 2, (March 2008): pp. 18-36.

Sedlarski, Teodor and Ankova, Iliana (2010): Възможност за счетоводно отчитане на транзакционните разходи в предприятията. Published in: Statistics Journal , Vol. 3-4, (October 2010): pp. 60-80.

Shirvaniyan, Mariyana (2019): Специфики при вземането на решения от компетентността на областните съвети за тристранно сътрудничество. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката (2019): pp. 86-96.

Shirvanyan, Mariyana (2020): Нормативни основания на обезщетенията за трудова злополука. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 3, (2020): pp. 120-125.

Shirvanyan, Mariyana (2020): Принципи за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд съгласно разпоредбите на Директива /89/391/ЕИО. Published in: Известия списание на Икономически университет , Vol. 64, No. 2 (2020): pp. 97-112.

Shirvanyan, Mariyana (2019): Специфики при вземането на решения от компетентността на областните съвети за тристранно сътрудничество. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката (2019): pp. 86-96.

Shirvanyan, Mariyana (2019): Традиции и тенденции в развитието на административното правосъдие в България. Published in: Известия , Vol. 63, No. 2 (2019): 170 -183.

Shirvanyan, Mariyana (2019): Трудовата злополука в светлината на разпоредбите на Регламент /ЕО/ № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 2, (2019): 266 -279.

Shirvanyan, Mariyana (2019): Трудовата злополука в светлината на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване на процедурата за координация на системите за социална сигурност. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 2, (2019): 280 -291.

Shirvanyan, Mariyana (2018): Съдебните производства по закона за защита от дискриминация. Published in: Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции (2018): pp. 176-184.

Shirvanyan, Mariyana (2018): Актуален анализ на съдебната практика по административнонаказателните разпоредби на закона за виното и спиртните напитки. Published in: Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор – предизвикателства и възможности за растеж (2018): pp. 160-171.

Simeonova-Ganeva, Ralitsa (2012): Формиране на човешкия капитал през комунизма: България. Published in: Sociological Problems No. 3-4, 2012 (2012)

Simeonova-Ganeva, Ralitsa (2012): Измерване на човешкия капитал в икономиката. Приложения за България. Published in: Statistica , Vol. 3-4, No. 2011 (2012): pp. 8-30.

Simeonova-Ganeva, Ralitsa (2006): Влияние на човешкия капитал върху икономическия растеж (България, 1949-2005 г.).

Simeonova-Ganeva, Ralitsa and Ganev, Kaloyan (2013): Ефекти от политиките, финансирани от европейските фондове: оценяване на въздействието на инвестициите в образование и наука в България. Published in: Институтът за икономически изследвания при БАН, Сборник доклади от конференция на тема: "Посткризисно икономическо развитие на ЕС и България", проведена на 18-19.10.2012 г. (2013)

Simeonova-Ganeva, Ralitsa and Panayotova, Nataliya (2008): ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ, ВОДЕЩ ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ И ДОХОДИ ОТ ТРУД: Как образованието определя дохода от труд в икономиката на България? Published in: Working Paper Series, Agency for Economic Analysis and Forecasts, Ministry of Finance No. No 3/2009 (2009)

Simeonova-Ganeva, Ralitsa and Panayotova, Nataliya and Ganev, Kaloyan (2013): Моделиране на възвращаемостта от образование и реализация на притежателите на докторски степени на пазара на труда в България. Published in: Statistica No. 3-4/2012 (2013)

T

Tchipev, Plamen D (2016): Фирмата в Теорията на транзакционните разходи/The Firm as Transaction Cost Economics Concept. Published in: Сборник материали от "Трета национална научна конференция по политическа икономия", Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе, 29-30 септември 2016г. (December 2016): pp. 106-115.

Tchipev, Plamen D (2016): Неокласическата парадигма и проблема за „фирмата“/ Neoclassical Paradigm and the Problem of Firm. Published in: Сборник доклади: "Алтернативи на икономическото развитие през XXI век: теория, политики, решения." (March 2016): pp. 92-104.

Tchipev, Plamen D (2016): Сакрален ли е неокласическият икономически модел? (Опорни точки в защитата му). Published in: Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г (2016): pp. 111-121.

Todorova, Tamara (2000): Икономическа същност на транзакционните разходи. Published in: Proceedings of the Young Scholars’ Conference “Science in Support of Business and Society,” Varna, May 12, 2000 (2000): pp. 100-113.

Todorova, Tamara (2000): Транзакционен модел на транснационалната корпорация: тестване в условията на българския пазар.

Todorova, Tamara (2000): Транснационални корпорации и транзакционни разходи. Published in: The Yearbook of the Varna University of Economics , Vol. 72, (2000): pp. 340-387.

Toncheva, Rossitsa (2014): БАРТЕРНИ ПАРИ – АКТУАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД ТЕОРИЯТА, ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕСА. Published in: Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса , Vol. 6, No. 6th National Scientific Conference (2014): pp. 153-166.

Toncheva, Rossitsa (2012): Общностните валути като инструмент за противодействие срещу нежеланите аспекти от икономическата криза (Community currencies as a counter tool to unacceptable aspects of economic crisis). Published in: The Bulgarian Financial System in the Context of the European Turbulences , Vol. 1, No. 3th International Scientific Conference (2013): pp. 172-178.

Toncheva, Rossitsa (1997): Принципи на методологията за анализ на финансовото състояние на търговските дружества чрез финансови съотношения. Published in: Икономиката на България-пътят към еврото (18 October 2011): pp. 154-162.

V

Vasileva, Elka (2018): Устойчиво производство и потребление – ролята на стандартизацията, ИК “Ран-Р”, София, 2018 (Sustainable production and consumption - the role of standardization, Ed. "Ran-R", Sofia, 2018). Published in:

Vasileva, Elka (2013): Управление чрез тотално качество в български контекст (Total quality management in bulgarian context). Published in: International Conference “Business as a Positive Force of Society”, 4 June 2013, New Bulgarian University – Sofia No. Proceeding of Conference, Ed. New Bulgarian University – Sofia (2014): pp. 268-277.

Vasileva, Elka and Hristova, Juliya (2016): Устойчивото управление и доброволното разкриване на информация за екологичните дейности в организациятa (Sustainable management and voluntary disclosure of information about environmental activities of organizations). Published in: Proceeding of 10th International Conference "Logistics in a Changing World", University of national and world economy - Sofa, Ed. P. Todorov, Publishing complex UNWE, Sofia (October 2016): pp. 399-403.

Vasileva, Elka and Ivanova, Daniela (2003): Знаците за екопродукти – източници на информация или съмнениe? Published in: Alternativi , Vol. 4, No. 58 (2003): pp. 12-16.

Vasileva, Elka and Ivanova, Daniela and Nikolov, Bogomil (2012): System for comparative testing of products with participation of stakeholders from the disclosure of consumers’ information in Bulgaria (Система за независими сравнителни продуктови изпитвания с участието на заинтересовените страни от представяне на потребителска информация в България). Published in: Economic and social alternatives , Vol. 3, (2012): pp. 41-50.

Vasileva, Elka and Ivanova, Daniela and Tipova, Nina and Stefanov, Stilian (2012): Устойчиво потребление в България, Издателски комплекс – УНСС, София, 2012 (Sustainable consumption in Bulgaria, Publishing complex - University of National and World Economy, Sofia, 2012), ISBN 978-954-644-389-2. Published in:

Vasileva, Elka and Nikolov, Bogomil and Ivanova, Daniela (2013): Независима информация за потребителите чрез сравнителни изпитвания. Published in: (2013)

Y

Yolova, Galina and Andreeva, Andriyana (2019): Принципите на свобода на труда и свобода на договаряне. Published in: Общество и право No. 7 (2019): pp. 4-18.

Г

Георгиева, Даниела (2020): Изследване на дигиталните умения на счетоводителите в качеството им на потребители на информационни и комуникационни технологии. Published in: Цифровата трансформация – бизнес, образование, наука. Седемнадесета международна научна конференция на МВБУ, Издателство на МВБУ : pp. 254-268.

Георгиева, Даниела (2020): Предизвикателства пред отчитането на научноизследователската и развойна дейност в България.

Георгиева, Даниела (2020): По някои въпроси относно непубликуването на оповестявания за научноизследователската и развойна дейност като част от финансовите отчети на Български иновативни предприятия. Published in: Бизнес управление No. 1/2021 (March 2021): pp. 56-72.

Георгиева, Даниела (2019): Счетоводно отчитане на разходи за иновационни проекти (основен курс за несчетоводители). Published in: МВБУ , Vol. 1, (September 2019): pp. 1-168.

Георгиева, Даниела (2019): Дигиталните компетенции на счетоводителите в контекста на четвъртата индустриална революция. Published in: Икономика 21 , Vol. 2/2019, (December 2019): pp. 37-63.

Георгиева, Даниела (2019): Фактори, които оказват въздействие върху оповестяванията за научноизследователска и развойна дейност на български иновативни предприятия. Published in: , Приносите на счетоводството в икономическата наука, ИК УНСС (February 2020): pp. 341-348.

Георгиева, Даниела (2018): Модел на счетоводна политика на юридическо лице с нестопанска цел по примера на сдруженията. Published in: Научни трудове, МВБУ, Ботевград , Vol. 10, (2018): pp. 323-366.

Георгиева, Даниела (2017): Заетост на жените в горския сектор в България и неговата конкурентоспособност. Published in: Научни трудове, МВБУ, Ботевград No. 9 (2017): pp. 135-158.

Георгиева, Даниела and Георгиева, Теодора (2020): Извършваните от счетоводителите дейности и задачи като фактори за определяне на необходимите дигитални компетенции. Published in: Цифровата трансформация – бизнес, образование, наука. Седемнадесета международна научна конференция на МВБУ, Издателство на МВБУ (2020): 147 -161.

К

Косулиев, Александър (2019): Заплатата (не) е посочена. Анализ на обяви за работа от Русе.

Косулиев, Александър (2009): Същност и особености на социалния капитал.

С

Стайков, Ивайло (2021): The prohibition of discrimination in labour relations – regulation in universal international legal acts. Published in: AL FARABI Journal – 9th International Conference on Social Sciences, May 2-4, 2021, 'Nakhchivan' University, Azerbaijan. Full Text Book. Editors: Assoc. Prof. Ali Haşimov, Dr. Mehman Şabanov. By FARABI Publishing House – 2021.ISBN 978-625-7898-43-0 (12 May 2021): pp. 1153-1177.

Стайков, Ивайло (2021): International labour standards and The Republic of Bulgaria – a century of experience. Published in: TARAS SHEVCHENKO 6th International conference on social sciences, April 4-5, 2021, Kyiv, Ukraine. Proceedings book – Volume-4. Editor: Prof. Dr. Mykola Vaskiv. IKSAD Global Publications (3 May 2021): pp. 1407-1437.

Стайков, Ивайло (2020): Изборът като основание за възникване на трудовите правоотношения на членовете на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание. Published in: Медиите в България: 30 години по-късно. Национална научнопрактическа конференция. [Сборник с доклади]. София: Издателство на Нов български университет. ISBN 978-619-233-143-6 (2020): pp. 55-72.

Стайков, Ивайло (2020): Продължителност на неплатения отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда и начин за неговото броене. Published in: Бизнес и право. ISSN (print) 2603-3437; ISSN (online) 2603-3445 , Vol. III, No. 3 (2020): pp. 41-54.

Стайков, Ивайло (2019): Сравнителноправен анализ между българското и руското трудово право относно проблема за „невъзникналото трудово правоотношение“. Published in: Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2018 година. , Vol. 8, No. Година седма (2019): pp. 211-242.

Стайков, Ивайло (2018): Управленската и нормотворческата власт на работодателя в контекста на забраната за дискриминация в трудовите отношения. Published in: Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2017 година. , Vol. кн. 7, No. Година шеста (2018): pp. 214-231.

Стайков, Ивайло (2018): Противоречието между разпоредби в действащото законодателство като нарушение на принципа на правовата държава (анализ на новата правна уредба относно избора от Факултетния съвет при заемане на академични длъжности). Published in: Юридическо списание на НБУ = Law Journal of New Bulgarian University , Vol. XIV, No. 1 (2018): pp. 10-28.

Стайков, Ивайло (2018): Уредба на забраната за дискриминация в универсалните международноправни актове. Published in: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят”, организирана по повод 90-годишнината на проф. д-р Иван Владимиров, 27.10.2017 г. София: Издат. комплекс - УНСС (2018): pp. 499-509.

Стайков, Ивайло (2017): Особености във връзка със страните и трудовите функции по двете трудови правоотношения на лекар в лечебно заведение, който е и преподавател във висше медицинско училище. Published in: Юридическо списание на НБУ = Law Journal of New Bulgarian University , Vol. 12/13, No. 1-3 (2017): pp. 1-15.

Стайков, Ивайло (2017): Правомощия на работодателя при престой в предприятието. Published in: Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2016 година , Vol. кн. 6, No. Година пета (2017): pp. 198-221.

Стайков, Ивайло (2016): Допустимо едностранно предоставяне на неплатен отпуск от работодателя без съгласието на работника или служителя. Published in: Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2015 година , Vol. кн. 5, No. Година четвърта (2016): pp. 162-193.

Стайков, Ивайло (2016): Забраната за дискриминация при упражняване на управленската и нормотворческата власт на работодателя. Published in: Защита от дискриминация в България и Европа. Сборник доклади от научна конференция, Академия на МВР, 10 декември 2015 г. (2016): pp. 119-142.

Стайков, Ивайло (2015): Характеристика на правото на отпуск. Published in: Сборник доклади от научно-практическата конференция посветена на живота и делото на проф. д-р Георги Боянов, 21 ноември 2015 г., Юридически факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Русе: РУ „Ангел Кънчев“, ЮФ No. електронна книга на интернет адрес https://www.uni-ruse.bg/Faculties/YUF/SiteAssets/conferences/ (2015): pp. 72-83.

Стайков, Ивайло (2014): Трудовоправни и осигурителноправни аспекти на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност". Published in: Юридическо списание на НБУ = Law Journal of New Bulgarian University , Vol. X, No. 1 (2014): pp. 19-35.

Стайков, Ивайло (2014): Правен статут на служителите по трудово правоотношение в Държавна агенция „Национална сигурност”. Published in: Глобализъм, регионализъм и сигурност. Сборник доклади от международна научна конференция, 19-21.09.2013 г., УОБ – Равда. София: Издателски комплекс – УНСС. ISBN 978-954-644-564-3 : pp. 103-108.

Стайков, Ивайло (2014): Изменение на трудовото правоотношение по силата на закона (относно правната същност и прилагането на § 5, ал. 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за развитието на академичния състав в Република България). Published in: Юридическо списание на НБУ (Law Journal of New Bulgarian University). ISSN (online) 1314-5797 , Vol. IX, No. 4 (2014): pp. 18-44.

Стайков, Ивайло (2013): Религиозната толерантност и трудовото право. Published in: Норма (тематичен брой Право, религия, толерантност). ISSN 1314-5126. No. 8 (2013): pp. 86-101.

Стайков, Ивайло (2013): Осигурителният посредник като субект на осигурителното право. Published in: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том VІ. Българското трудово и осигурително право – мит и реалност. София: УИ „Св. Кл. Охридски”. ISBN 978-954-07-3525-2 (2013): pp. 108-123.

Стайков, Ивайло (2013): Правни аспекти на институционализираната система за етичен анализ и морална оценка на научните медицински изследвания върху хора. Published in: Годишник на Департамент „Право” на Нов български университет 2012 година. (Yearbook of the Law Department of New Bulgarian University 2012). София: Издателство на НБУ. ISSN 1314–8087 (print); ISSN 2682–969X (online) , Vol. кн. 1, No. Година първа (2013): pp. 103-113.

Стайков, Ивайло (2012): Защита от дискриминация при реализация на дисциплинарната отговорност. Published in: Сборник трудове от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на Национален военен университет „Васил Левски”, 14-15 юни 2012 г. Том 5 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки”. Велико Търново: Издат. комплекс на НВУ (2012): pp. 163-170.

Стайков, Ивайло (2012): Правото на вероизповедание през призмата на забраната за дискриминация в трудовите отношения. Published in: Юбилеен сборник от Международната научна конференция „Право, управление и медии през ХХІ век” по случай 20-годишнината на Правно-историческия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски”, 16-17.05.2012 г. Том І. Благоевград: УИ „Н. Рилски". ISBN 978-954-680-838-7. (2012): pp. 196-206.

Стайков, Ивайло (2011): Относно заемането на академичната длъжност „асистент“ по действащото законодателство. Published in: Световната криза и България – правни аспекти. Сборник с доклади от Национална научна конференция, гр. София, 6 декември 2010 г. С.: УИ „Стопанство”. ISBN 978-954-644-239-0 (2011): pp. 70-80.

Стайков, Ивайло (2011): Трудовоправни аспекти на Закона за развитието на академичния състав в Република България. Published in: Съвременното право – проблеми и тенденции. Сборник с доклади от Националната научно-практическа конференция по случай 20-годишнината на сп. „Съвременно право”, гр. София, 19 октомври 2010 г. София: Сиби. ISBN 978-954-730-662-2 (2011): pp. 347-367.

Стайков, Ивайло (2011): Правна характеристика и предмет на правна уредба на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. Published in: Юбилеен сборник на департамент „Право” посветен на 20 години на Нов български университет. София: Издателство на НБУ и Издателство "Фенея". ISBN 978-954-9499-83-4 (2011): pp. 211-227.

Стайков, Ивайло (2010): „Откупуване” на осигурителен стаж по реда на § 9, ал. 2-9 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. Published in: Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза. Сборник с научни доклади от международна конференция на Бургаския свободен университет, 25-26 юни 2010 г. Том ІІІ. Бургас: БСУ. ISBN 978-954-9370-72-0 (2010): pp. 358-368.

Стайков, Ивайло (2010): Прекратяване на трудовия договор на хабилитиран преподавател във висше училище по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда и прилагането на § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование. Published in: Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), съвместно издание на Департамент „Право” и Библиотеката на НБУ. ISSN (online) 1314-5797 , Vol. V, No. 1 (2010)

Стайков, Ивайло (2010): Прекъсване на ползването на платения годишен отпуск. Published in: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІV. В памет на проф. Любомир Радоилски. София: УИ „Св. Кл. Охридски”. ISBN 978-954-07-3047-9 (2010): pp. 95-107.

Стайков, Ивайло (2010): За тълкуването и процесуалните аспекти на прилагането на чл. 61, ал. 2 от Кодекса на труда (становище относно тълкувателно дело № 1 от 2010 г. на ОСГК на ВКС). Published in: Юридическо списание на Нов български университет (Law Journal of New Bulgarian University), съвместно издание на Департамент „Право” и Библиотеката на НБУ. ISSN (online) 1314-5797 , Vol. V, No. 3 (2010): pp. 74-92.

Стайков, Ивайло (2009): Медиацията по трудови спорове и проблемът за нейните последици за давностните срокове. Published in: Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски” – 19-20 ноември 2009 г. Том V. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”. ISSN 954-753-035-6 (2009): pp. 26-39.

Стайков, Ивайло (2009): Работа от разстояние – примери за споразумения на европейско секторно и междусекторно ниво и възможностите за въвеждането им в българското право. Published in: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІІІ. Трудовото законодателство на Европейския съюз и българската правна система. София: УИ „Св. Кл. Охридски”. ISBN 978-954-07-2736-3 (2009): pp. 72-87.

Стайков, Ивайло (2008): Кодификация на българското обществено осигуряване. Published in: Proceedings – University of Ruse „Angel Kanchev“ , Vol. 47, No. 7 - Law Sciences (2008): pp. 76-80.

Стайков, Ивайло (2007): Антидискриминационни аспекти на колективното трудово договаряне. Published in: Правен преглед, ISSN 1310-9472 No. 1 (2007): pp. 90-104.

Стайков, Ивайло (2007): Процесуални права на синдикалните организации за защита от дискриминация в трудовите отношения. Published in: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІІ. 100 години трудово законодателство в България. София: УИ „Св. Кл. Охридски”. ISBN 978-954-07-2588-8 (2007): pp. 204-220.

Стайков, Ивайло (2006): Национална правна уредба на забраната за дискриминация в трудовите отношения. Published in: Scientific Researches of the Union of Scientists – Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. VI – Balkan Conference of Young Scientists, 16-18 June 2005 , Vol. VI, (2006): pp. 203-210.

Стайков, Ивайло (2006): Тормоз на работното място - същност, последици и правна защита. Published in: Адвокатски преглед. ISSN 1313-7204 No. 4-5 (2006): pp. 9-19.

Стайков, Ивайло (2006): Право на информация на работника или служителя във връзка със защитата от дискриминация. Published in: Юбилеен сборник на Департамент „Право” посветен на 15 години на Нов български университет (2006): pp. 277-293.

Стайков, Ивайло (2005): Забраната за дискриминация и задължението на работодателя да осигурява равни условия на труд (чл. 13, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията). Published in: Правата на човека. ISSN 1311-9516 , Vol. IX, No. 4 (2005): pp. 30-49.

Стайков, Ивайло (2005): Забраната за дискриминация в трудовите отношения и проблемът за равните възможности на жените и мъжете и на представителите на различни етнически групи. Published in: Административно правосъдие. ISSN 0861-5268 , Vol. VIII, No. 4, pp. 31-52 and No. 5, pp. 28-34 (2005)

Стайков, Ивайло (2004): Забраната за дискриминация и трудовоправният институт на професионалната квалификация. Published in: Право без граници. ISSN 1312-0557, No. 1-2, приложение (2004): pp. 65-77.

Стайков, Ивайло (2004): Обжалване на решенията на медицинската експертиза на работоспособността. Published in: Съвременно право. ISSN 0861-1815 , Vol. XV, No. 6 (2004): pp. 23-36.

Стайков, Ивайло (2001): Относно някои аспекти на несъвместимост по чл. 68, ал 2 от Конституцията на Република България.

Я

Ялъмов, Тодор (2003): Неотчетената икономическа активност в информационния сектор в България: Проблеми, въпроси и оценки. Published in: Неформалната икономика в страните – кандидатки за членство в ЕС, Център за изследване на демокрацията (2003): pp. 102-127.

This list was generated on Mon Sep 20 15:18:53 2021 CEST.
Logo of the University Library LMU Munich
MPRA is a RePEc service hosted by
the University Library LMU Munich in Germany.